Privacybeleid

Inleiding

AIG Europe S.A. („AIG Belgium“, ("wij/ons") samen met andere aangesloten ondernemingen en dochterondernemingen van American International Group, Inc. (gezamenlijk "AIG" genoemd) waarderen uw vertrouwen in ons en zetten ons in om Persoonlijke Gegevens (zoals hieronder gedefinieerd) op de juiste manier te behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Dit is ons belangrijkste Privacybeleid dat beschrijft hoe we Persoonlijke Gegevens gebruiken die we verzamelen als onderdeel van onze kernactiviteiten. 

Verwijzingen naar "u" of "uw" betekenen elke persoon met wie wij een relatie hebben, met inbegrip van polishouders, verzekerden of eisers onder een verzekeringspolis, commerciële verzekeringsmakelaars, aangewezen vertegenwoordigers, getuigen of een andere persoon met wie wij een relatie hebben of gebruikers van AIG Digitale Diensten.

Dit Privacybeleid zal worden aangevuld met een aanvullend privacybeleid dat is afgestemd op onze specifieke relaties met u waar dit nuttig is om u een volledig beeld te geven van de manier waarop wij uw Persoonlijke Gegevens verzamelen en gebruiken.

Het doel van dit Beleid is uit te leggen welke Persoonlijke Gegevens wij verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan, overdragen en/of openbaar maken (gezamenlijk "verwerken"), de redenen waarom wij uw Persoonlijke Gegevens verwerken, aan wie Persoonlijke Gegevens wordt bekendgemaakt en uw rechten onder de relevante wetgeving.

Wij gebruiken de termen Persoonlijke Gegevens om informatie over u en andere individuen (bijvoorbeeld uw partner of andere leden van uw familie) te beschrijven, en op basis waarvan u of zij identificeerbaar zijn. 

Wij streven naar het verantwoordelijk en veilig behandelen van Persoonlijke Gegevens, waarbij we de voordelen van activiteiten zoals onderzoek en gegevensanalyse om onze producten en dienstverlening te verbeteren, afwegen tegen onze andere verplichtingen, waaronder eerlijkheid, transparantie en non-discriminatie. 

Persoonlijke Gegevens worden verkregen uit verschillende bronnen, waaronder:

 • aanvraag-, voorstel- en claimformulieren en andere formulieren;
 • telefoongesprekken, e-mails, vergaderingen en andere communicatie;
 • dienstverleners, makelaars en agenten, schade-experten, getuigen, medische professionals, autoriteiten die rij- en voertuigvergunningen afgeven, kredietreferentiebureaus, uw werkgever en andere derden;
 • deze website (de “Site”);
 • de softwareapplicaties die door ons beschikbaar worden gesteld op computers, smartphones en andere mobiele apparaten (de “Apps”); en
 • onze socialmediapagina's, andere socialmediacontent, tools en applicaties (onze “Socialmediacontent”).

In dit Privacybeleid verwijzen wij naar de Site, de Apps en Socialmediacontent samen als AIG Digitale Diensten.

Tenzij anders aangegeven, zijn de AIG Digitale Diensten alleen bedoeld voor gebruik door wettelijk handelingsbekwame volwassenen. Minderjarigen (d.w.z. personen jonger dan achttien (18)), en personen zonder wettelijke handelingsbekwaamheid dienen zelf geen Persoonlijke Gegevens te verstrekken via de AIG Digitale Diensten, maar via daartoe bevoegde agenten, voogden of juridische adviseurs.

Persoonlijke Gegevens kunnen rechtstreeks door u of door een derde aan ons worden verstrekt.  Een verzekeringspolishouder kan bijvoorbeeld Persoonlijke Gegevens over u verstrekken zodat u kunt profiteren van hun verzekeringspolis.

Let op:

Door ons Persoonlijke Gegevens over een andere persoon te verstrekken, verklaart u dat u (tenzij wij schriftelijk anders zijn overeengekomen): (a) de persoon hebt geïnformeerd over de inhoud van dit Privacybeleid en alle andere toepasselijke privacymededelingen die aan u zijn verstrekt; en (b) hun toestemming hebt verkregen (waar vereist door, en op de wijze zoals vereist door, de toepasselijke wetgeving) om hun Persoonlijke Gegevens met ons te delen in overeenstemming met dit Privacybeleid en andere toepasselijke privacymededelingen.

Aangezien wij verzekeringen, schadeafhandeling, bijstand en aanverwante diensten aanbieden, omvatten de Persoonlijke Gegevens die wij bewaren en verwerken, afhankelijk van onze relatie, onder meer:

Type Persoonlijke Gegevens Voorbeelden

1. Contactinformatie

Naam, adres, e-mail, telefoonnummer en profielgegevens van sociale netwerken

2. Algemene informatie

Geslacht, burgerlijke staat en gezinssituatie, geboortedatum en -plaats, fysieke kenmerken (passend bij de omstandigheden), uw status als directeur of partner, of een ander eigendoms- of managementbelang in een organisatie, uw handtekening en andere identificatiegegevens

3. Informatie over opleiding en werk

Opleidingsachtergrond, werkgeversgegevens en arbeidsverleden, vaardigheden en ervaring, professionele licenties, lidmaatschappen en affiliaties

4. Informatie over verzekeringen en claims

Polis- en claimnummers, relatie tot verzekeringspolishouder, verzekerde, eiser of ander relevant individu, datum en oorzaak van materiële schade, verlies of diefstal, verwonding, invaliditeit of overlijden, activiteitsgegevens (bijvoorbeeld rijgegevens) en andere informatie die relevant is voor de uitgifte van verzekeringspolissen en de beoordeling en afhandeling van claims. Voor aansprakelijkheidsverzekeringen omvat dit details over het geschil, de claim of de procedure waarbij u betrokken bent.

5. Overheids- en andere officiële identificatienummers

Burgerservicenummer of nationaal verzekeringsnummer, paspoortnummer, fiscaal identificatienummer, rijbewijsnummer of andere door de overheid uitgegeven identificatienummers of documenten

6. Financiële informatie en rekeninggegevens

Betaalkaartnummer (creditcard of betaalkaart), bankrekeningnummer of een ander financieel rekeningnummer en rekeninggegevens, kredietgeschiedenis, kredietreferentie-informatie en kredietscore, vermogen, inkomen en andere financiële informatie, inloggegevens voor accounts en wachtwoorden voor toegang tot verzekeringspolissen, claims en andere accounts, en AIG Digitale Diensten

7. Medische toestand en gezondheidsstatus

Huidige of eerdere fysieke, mentale of medische toestand, gezondheidsstatus, informatie over verwondingen of handicaps, medische diagnose, uitgevoerde medische procedures en gegeven behandeling, persoonlijke gewoonten (bijvoorbeeld roken of alcoholgebruik), informatie over recepten en medische geschiedenis

8. Andere gevoelige informatie

Informatie over religieuze overtuigingen, etniciteit, politieke opvattingen of vakbondslidmaatschap (bijvoorbeeld als een verzekeringsaanvraag wordt ingediend via een derde marketingpartner die een professionele, handels-, religieuze, gemeenschaps- of politieke organisatie is), seksueel leven en seksuele geaardheid, of genetische of biometrische informatie

We kunnen informatie verkrijgen over strafbladen of geschiedenis van civiele rechtszaken (bijvoorbeeld voor het voorkomen, opsporen en onderzoeken van fraude)

Informatie die vrijwillig aan ons is verstrekt (bijvoorbeeld voorkeuren met betrekking tot medische behandelingen op basis van religieuze overtuigingen) (indien verzameld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving)

9. Telefoonopnames

Opnames van telefoongesprekken met onze vertegenwoordigers en callcenters

10. Foto's en video-opnamen

Beelden (inclusief foto's en afbeeldingen) of video-opnamen die zijn gemaakt in verband met onze verzekerings- of andere bedrijfsactiviteiten, inclusief voor claimbeoordeling, -administratie en -afwikkeling, claimgeschillen, of voor andere relevante doeleinden zoals wettelijk toegestaan, evenals CCTV-opnamen die zijn gemaakt door apparatuur op ons terrein

11. Informatie om criminaliteit op te sporen, te onderzoeken of te voorkomen, met inbegrip van fraude en het witwassen van geld

Verzekeraars verzamelen, bewaren en delen gewoonlijk informatie over hun eerdere omgang met polishouders en eisers met de bedoeling fraude, witwaspraktijken en andere criminele activiteiten op te sporen, te onderzoeken en te voorkomen. In dit verband kunnen we wettelijk verplicht zijn om dergelijke informatie bekend te maken aan de relevante regelgevende instanties, overheidsinstanties, handhavingsinstanties en/of andere overheidsorganen.

12. Informatie waarmee we producten en diensten kunnen leveren

Locatie en identificatie van de verzekerde goederen (bijvoorbeeld adres, kenteken of identificatienummer van het voertuig), reisplannen, leeftijdscategorieën van de te verzekeren personen, details van de te verzekeren risico's, voorgeschiedenis van ongevallen of schade en de oorzaak van de schade, status als bedrijfsfunctionaris of directeur, of partner, of ander eigendoms- of managementbelang in een organisatie, geschiedenis van geschillen, burgerlijke of strafrechtelijke procedures of formele onderzoeken waarbij u betrokken bent, en informatie over andere afgesloten verzekeringen

13. Marketingvoorkeuren, marketingactiviteiten en feedback van klanten

Marketingvoorkeuren, informatie met betrekking tot deelname aan wedstrijden, prijstrekkingen of andere promoties, of reacties op vrijwillige klanttevredenheidsonderzoeken

Om onze marketingcommunicatie te verbeteren, kunnen we informatie verzamelen over de interactie met en reacties op onze marketingcommunicatie

14. Informatie over online activiteiten

Wij ontvangen Persoonlijke Gegevens over u wanneer u AIG Digitale Diensten gebruikt; dit kan de identificatie en profielfoto van uw socialmedia-account omvatten, uw IP-adres en andere online identificatiegegevens (voor zover deze Persoonlijke Gegevens zijn), en andere Persoonlijke Gegevens die u ons online verstrekt

Als u ervoor kiest uw socialmedia-account van een andere aanbieder van socialmediadiensten te koppelen aan uw account op een van de AIG Digitale Diensten, kunnen Persoonlijke Gegevens van uw andere socialmedia-account met ons worden gedeeld, waaronder Persoonlijke Gegevens die deel uitmaken van het profiel van uw socialmedia-account of de profielen van uw vrienden en andere verbonden personen

15. Aanvullende informatie uit andere bronnen

Wij en onze dienstverleners kunnen de Persoonlijke Gegevens die wij verzamelen aanvullen met gegevens uit andere bronnen (bijvoorbeeld openbaar beschikbare informatie van online socialmediadiensten en andere informatiebronnen, commerciële informatiebronnen van derden en informatie van onze groepsmaatschappijen en zakenpartners). We zullen dergelijke aanvullende informatie gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (met inbegrip van het verkrijgen van uw toestemming indien vereist)

Wij gebruiken Persoonlijke Gegevens om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.  De doeleinden waarvoor wij uw Persoonlijke Gegevens gebruiken, verschillen afhankelijk van onze relatie, inclusief het type communicatie tussen ons en de diensten die wij leveren. Persoonlijke Gegevens worden voor verschillende doeleinden gebruikt als u een verzekeringspolishouder, verzekerde of eiser bent onder een verzekeringspolis, een commerciële verzekeringsmakelaar of aangestelde vertegenwoordiger, een getuige of een andere persoon met wie wij een relatie hebben. 

Juridische rechtvaardiging

De wetgeving inzake gegevensbescherming moet ervoor zorgen dat Persoonlijke Gegevens op een eerlijke manier worden verwerkt. Om aan de wet te voldoen, moeten we u vertellen op welke juridische rechtvaardiging (soms ook wettelijke of rechtsgrondslag genoemd) we ons baseren voor het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens. Hoewel de wet verschillende juridische rechtvaardigingen biedt, worden in de onderstaande tabel de belangrijkste juridische rechtvaardigingen beschreven die van toepassing zijn op onze doeleinden voor het gebruik van Persoonlijke Gegevens.

Wij kunnen verplicht zijn Persoonlijke Gegevens van u te verkrijgen om te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten, en bepaalde Persoonlijke Gegevens kunnen nodig zijn om ons in staat te stellen te voldoen aan de voorwaarden van ons contract met u (of iemand anders), of ter voorbereiding van het aangaan van een contract met u (of iemand anders), of voor het nastreven van een recht en/of legitiem belang van ons of van derden. Wij kunnen u hiervan in kennis stellen op het moment dat wij de Persoonlijke Gegevens van u verkrijgen.  In deze omstandigheden is het mogelijk dat wij onze producten of diensten niet aan u kunnen leveren als u de relevante Persoonlijke Gegevens niet aan ons verstrekt.  Als u meer informatie wilt, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens (zie het gedeelte 'Met wie kunt u contact opnemen over uw Persoonlijke Gegevens?').

Wanneer wij ons beroepen op onze legitieme zakelijke belangen of de legitieme belangen van een derde om de doeleinden voor het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens te rechtvaardigen, zullen deze legitieme belangen worden uiteengezet in een aanvullende privacyverklaring (die is afgestemd op onze relatie met u waar dit nuttig is om u een volledig beeld te geven van hoe wij Persoonlijke Gegevens verzamelen en gebruiken), maar in ieder geval zullen onze legitieme belangen gewoonlijk zijn:

 • het nastreven van onze commerciële activiteiten en doelstellingen, of die van een derde (bijvoorbeeld door het uitvoeren van direct marketing);
 • naleving van toepasselijke wettelijke en regelgevende verplichtingen en richtlijnen, normen en gedragscodes (bijvoorbeeld door antecedentenonderzoek uit te voeren of anderszins fraude of het witwassen van geld te voorkomen, op te sporen of te onderzoeken);
 • verbetering en ontwikkeling van onze bedrijfsactiviteiten en dienstverlening, of die van een derde;
 • bescherming van onze activa, informatie, zaken, aandeelhouders, werknemers en klanten, of die van derden (bijvoorbeeld het waarborgen van de beveiliging van IT-netwerken en informatie, het afdwingen van vorderingen, waaronder het innen van schulden);
 • om ons IT-netwerk/onze systemen veilig te houden, criminaliteit te voorkomen/op te sporen en de naleving van interne rollen voor het gebruik van het systeem te controleren; en
 • het analyseren van de concurrentie op de markt voor onze diensten (bijvoorbeeld door het uitvoeren van onderzoek, waaronder marktonderzoek).

Het kan nodig zijn dat wij Persoonlijke Gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken in verband met zaken van groot openbaar belang, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme, en andere wet- en regelgeving ter voorkoming van financiële criminaliteit. In deze gevallen is de juridische rechtvaardiging voor ons gebruik van Persoonlijke Gegevens dat het gebruik noodzakelijk is voor zaken van algemeen belang. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen ook aanvullende rechtvaardigingen van toepassing.

Gevoelige/speciale categorieën Persoonlijke Gegevens

Voor meer gevoelige/speciale categorieën Persoonlijke Gegevens vertrouwen we op:

 • uw uitdrukkelijke toestemming; of
 • een of meer van de andere juridische rechtvaardigingen die in de onderstaande tabel worden genoemd (die van toepassing zijn op alle Persoonlijke Gegevens) en doorgaans een van de volgende aanvullende rechtvaardigingen die alleen vereist zijn wanneer we gevoelige speciale categorieën van Persoonlijke Gegevens verwerken (er kunnen echter ook andere juridische rechtvaardigingen beschikbaar zijn):
  • het gebruik noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, of wanneer rechtbanken handelen in hun gerechtelijke hoedanigheid (bijvoorbeeld wanneer een rechtbank een gerechtelijk bevel uitvaardigt dat de verwerking van Persoonlijke Gegevens vereist);
  • het gebruik noodzakelijk is om redenen van zwaarwegend algemeen belang op grond van wetgeving van de EER/lidstaat of het Verenigd Koninkrijk (voor zover van toepassing); of
  • het gebruik noodzakelijk is voor de doeleinden van preventieve geneeskunde of arbeidsgeneeskunde, medische diagnose of het verstrekken van gezondheidszorg of sociale zorg of behandeling.

Deze meer gevoelige/bijzondere categorieën van Persoonlijke Gegevens omvatten Persoonlijke Gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, en de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, gegevens die de gezondheid betreffen of gegevens die het seksleven of de seksuele geaardheid van een persoon betreffen.

De verwerking van Persoonlijke Gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten is onderworpen aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving en kan een aanvullende wettelijke rechtvaardiging vereisen naast die welke in de onderstaande tabel worden vermeld.

Belangrijkste doeleinden

De belangrijkste doeleinden waarvoor wij Persoonlijke Gegevens gebruiken met betrekking tot de soorten Persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken en de juridische rechtvaardiging waarop wij ons baseren voor het verzamelen en gebruiken van deze gegevens, staan vermeld in de onderstaande tabell:

Beschrijving van doeleinde Type Persoonlijke Gegevens Waarom wij Persoonlijke Gegevens verwerken (onze juridische rechtvaardiging)

A. Communiceren met u en andere personen

 • Contactinformatie
 • Algemene informatie
 • Telefoonopnamen
 • Marketingvoorkeuren, marketingactiviteiten en feedback van klanten
 • Informatie over online activiteiten
 • Aanvullende informatie uit andere bronnen
 • Uw Persoonlijke Gegevens zijn nodig om een contract met u uit te voeren of voor te bereiden om een contract met u aan te gaan
 • Uw Persoonlijke Gegevens zijn nodig om te voldoen aan wettelijke vereisten
 • Het is in ons legitieme belang of dat van een relevante derde

B. (Geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde, inclusief door het profileren van personen) beoordelingen en beslissingen nemen over: (i) de verstrekking en voorwaarden van verzekeringen en (ii) de afhandeling van schadeclaims en de verlening van bijstand en andere diensten.

 • Contactinformatie
 • Algemene informatie
 • Informatie over opleiding en werk
 • Informatie over verzekeringen en claims
 • Financiële informatie en rekeninggegevens
 • Medische toestand en gezondheidsstatus
 • Andere gevoelige informatie
 • Telefoonopnamen
 • Foto's en video-opnamen
 • Informatie om criminaliteit op te sporen, te onderzoeken of te voorkomen, met inbegrip van fraude en het witwassen van geld
 • Informatie waarmee we producten en diensten kunnen leveren
 • Marketingvoorkeuren, marketingactiviteiten en feedback van klanten
 • Informatie over online activiteiten
 • Aanvullende informatie uit andere bronnen
 • U hebt toestemming gegeven
 • Uw Persoonlijke Gegevens zijn nodig om een contract met u uit te voeren of voor te bereiden om een contract met u aan te gaan
 • Uw Persoonlijke Gegevens zijn nodig om te voldoen aan wettelijke vereisten
 • Het is in ons legitieme belang of dat van een relevante derde

C. Verzekering, financiële diensten, claim- en hulpverleningsdiensten en andere producten en diensten die wij aanbieden leveren, inclusief claimbeoordeling, administratie, schikking en geschillenbeslechting en het administreren, onderhouden, beheren en exploiteren van dergelijke producten en/of diensten, inclusief eventuele verlengingen. Deze activiteiten omvatten: (i) het sturen van belangrijke informatie over wijzigingen in onze polissen, andere voorwaarden, verlenging van polissen, AIG Digitale Diensten en andere administratieve informatie; (ii) het verwerken, beoordelen en vaststellen van door u ingediende aanvragen of verzoeken voor verzekeringsproducten of -diensten; (iii) het verwerken van uw Persoonlijke Gegevens in verband met claims die worden ingediend onder verzekeringsproducten of met betrekking tot diensten die door ons worden verleend, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het indienen, verdedigen, analyseren, onderzoeken, verwerken, beoordelen, vaststellen of reageren op dergelijke claims; (iv) het uitvoeren van alle functies en activiteiten die verband houden met de verzekeringsproducten en/of diensten die door ons worden verleend, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verkrijgen van herverzekering, auditing, rapportage en algemeen onderhoud van online en andere diensten.

 • Contactinformatie
 • Algemene informatie
 • Informatie over opleiding en werk
 • Informatie over verzekeringen en claims
 • Overheids- en andere officiële identificatienummers
 • Financiële informatie en rekeninggegevens
 • Medische toestand en gezondheidsstatus
 • Andere gevoelige informatie
 • Telefoonopnamen
 • Foto's en video-opnamen
 • Informatie om criminaliteit op te sporen, te onderzoeken of te voorkomen, met inbegrip van fraude en het witwassen van geld
 • Informatie waarmee we producten en diensten kunnen leveren
 • Marketingvoorkeuren, marketingactiviteiten en feedback van klanten
 • Informatie over online activiteiten
 • Aanvullende informatie uit andere bronnen
 • Uw Persoonlijke Gegevens zijn nodig om een contract met u uit te voeren of voor te bereiden om een contract met u aan te gaan
 • Het is in ons legitieme belang of dat van een relevante derde

D. Beoordelen of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling en uw premie en andere betalingen verwerken.

 

 • Contactinformatie
 • Algemene informatie
 • Informatie over opleiding en werk
 • Informatie over verzekeringen en claims
 • Overheids- en andere officiële identificatienummers
 • Financiële informatie en rekeninggegevens
 • Medische toestand en gezondheidsstatus
 • Andere gevoelige informatie
 • Informatie om criminaliteit op te sporen, te onderzoeken of te voorkomen, met inbegrip van fraude en het witwassen van geld
 • Informatie waarmee we producten en diensten kunnen leveren
 • Aanvullende informatie uit andere bronnen
 • Uw Persoonlijke Gegevens zijn nodig om een contract met u uit te voeren of voor te bereiden om een contract met u aan te gaan
 • Uw Persoonlijke Gegevens zijn nodig om te voldoen aan wettelijke vereisten
 • Het is in ons legitieme belang of dat van een relevante derde

E. De kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren, personeel op te leiden en informatiebeveiliging te handhaven (voor dit doel kunnen we bijvoorbeeld telefoongesprekken opnemen of monitoren).

 • Contactinformatie
 • Algemene informatie
 • Informatie over opleiding en werk
 • Informatie over verzekeringen en claims
 • Financiële informatie en rekeninggegevens
 • Telefoonopnamen
 • Foto's en video-opnamen
 • Informatie om criminaliteit op te sporen, te onderzoeken of te voorkomen, met inbegrip van fraude en het witwassen van geld
 • Informatie waarmee we producten en diensten kunnen leveren
 • Marketingvoorkeuren, marketingactiviteiten en feedback van klanten
 • Informatie over online activiteiten
 • Aanvullende informatie uit andere bronnen
 • Uw Persoonlijke Gegevens zijn nodig om te voldoen aan wettelijke vereisten
 • Het is in ons legitieme belang of dat van een relevante derde

F. Criminaliteit voorkomen, opsporen en onderzoeken, waaronder fraude en witwassen, en andere commerciële risico's analyseren en beheren.

 • Contactinformatie
 • Algemene informatie
 • Informatie over opleiding en werk
 • Informatie over verzekeringen en claims
 • Overheids- en andere officiële identificatienummers
 • Financiële informatie en rekeninggegevens
 • Medische toestand en gezondheidsstatus
 • Andere gevoelige informatie
 • Telefoonopnamen
 • Foto's en video-opnamen
 • Informatie om criminaliteit op te sporen, te onderzoeken of te voorkomen, met inbegrip van fraude en het witwassen van geld
 • Informatie waarmee we producten en diensten kunnen leveren
 • Marketingvoorkeuren, marketingactiviteiten en feedback van klanten
 • Informatie over online activiteiten
 • Aanvullende informatie uit andere bronnen
 • Uw Persoonlijke Gegevens zijn nodig om te voldoen aan wettelijke vereisten
 • Het is in ons legitieme belang of dat van een relevante derde

G. Onderzoek en gegevensanalyse uit te voeren, bedrijfs- en procesverbeteringen door te voeren, waaronder analyses van ons klantenbestand en andere personen van wie we Persoonlijke Gegevens verzamelen, marktonderzoeken te voltooien, waaronder klanttevredenheidsonderzoeken, ten behoeve van bedrijfsinnovatie en om de risico's voor ons bedrijf te beoordelen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (waaronder het verkrijgen van toestemming indien vereist).

 • Contactinformatie
 • Algemene informatie
 • Informatie over opleiding en werk
 • Informatie over verzekeringen en claims
 • Financiële informatie en rekeninggegevens
 • Medische toestand en gezondheidsstatus
 • Andere gevoelige informatie
 • Telefoonopnamen
 • Foto's en video-opnamen
 • Informatie om criminaliteit op te sporen, te onderzoeken of te voorkomen, met inbegrip van fraude en het witwassen van geld
 • Informatie waarmee we producten en diensten kunnen leveren
 • Marketingvoorkeuren, marketingactiviteiten en feedback van klanten
 • Informatie over online activiteiten
 • Aanvullende informatie uit andere bronnen
 • U toestemming hebt gegeven (in omstandigheden waarin een wettelijke rechtvaardiging naast legitieme belangen is vereist door de toepasselijke wetgeving)
 • Het is in ons legitieme belang of dat van een relevante derde

H. Marketinginformatie te verstrekken in overeenstemming met voorkeuren die u ons hebt aangegeven (marketinginformatie kan gaan over producten en diensten die worden aangeboden door onze externe partners, afhankelijk van uw aangegeven voorkeuren). We kunnen marketingactiviteiten uitvoeren in overeenstemming met uw voorkeuren door gebruik te maken van e-mail, SMS en andere tekstberichten, post of telefoon.

 

 • Contactinformatie
 • Algemene informatie
 • Informatie over opleiding en werk
 • Informatie over verzekeringen en claims
 • Financiële informatie en rekeninggegevens
 • Informatie waarmee we producten en diensten kunnen leveren
 • Marketingvoorkeuren, marketingactiviteiten en feedback van klanten
 • Informatie over online activiteiten
 • Aanvullende informatie uit andere bronnen
 • U toestemming hebt gegeven (in omstandigheden waarin een wettelijke rechtvaardiging naast legitieme belangen is vereist door de toepasselijke wetgeving)
 • Het is in ons legitieme belang of dat van een relevante derde

I. U te laten deelnemen aan wedstrijden, prijstrekkingen en soortgelijke promoties en deze activiteiten te beheren. Deze activiteiten hebben aanvullende voorwaarden en bepalingen, die meer informatie bevatten over hoe we uw Persoonlijke Gegevens gebruiken en openbaar maken waar dit nuttig is om u een volledig beeld te geven van hoe we Persoonlijke Gegevens verzamelen en gebruiken, dus we raden u aan deze ook door te nemen.

 • Contactinformatie
 • Algemene informatie
 • Informatie over opleiding en werk
 • Informatie over verzekeringen en claims
 • Informatie waarmee we producten en diensten kunnen leveren
 • Marketingvoorkeuren, marketingactiviteiten en feedback van klanten
 • Informatie over online activiteiten
 • Aanvullende informatie uit andere bronnen
 • Uw Persoonlijke Gegevens zijn nodig om een contract met u uit te voeren of voor te bereiden om een contract met u aan te gaan
 • Het is in ons legitieme belang of dat van een relevante derde

J. Uw ervaring te personaliseren wanneer u de AIG Digitale Diensten gebruikt of websites van derden bezoekt door informatie en advertenties te presenteren die op u zijn afgestemd, u te identificeren aan iedereen aan wie u berichten stuurt via de AIG Digitale Diensten en het delen op social media te vergemakkelijken.

 • Contactinformatie
 • Algemene informatie
 • Informatie over opleiding en werk
 • Informatie over verzekeringen en claims
 • Informatie waarmee we producten en diensten kunnen leveren
 • Marketingvoorkeuren, marketingactiviteiten en feedback van klanten
 • Informatie over online activiteiten
 • Aanvullende informatie uit andere bronnen
 • U toestemming hebt gegeven (in omstandigheden waarin personalisatie wordt bereikt door het gebruik van cookies)
 • Het is in ons legitieme belang of dat van een relevante derde

K. Onze bedrijfsactiviteiten en IT-infrastructuur beheren in overeenstemming met onze interne beleidsregels en procedures, waaronder die met betrekking tot financiën en boekhouding; facturering en incasso; IT-systeembeheer; gegevens- en websitehosting; gegevensanalyse; bedrijfscontinuïteit; archiefbeheer; document- en afdrukbeheer; en auditing.

 • Contactinformatie
 • Algemene informatie
 • Informatie over opleiding en werk
 • Informatie over verzekeringen en claims
 • Overheids- en andere officiële identificatienummers
 • Financiële informatie en rekeninggegevens
 • Medische toestand en gezondheidsstatus
 • Andere gevoelige informatie
 • Telefoonopnamen
 • Foto's en video-opnamen
 • Informatie om criminaliteit op te sporen, te onderzoeken of te voorkomen, met inbegrip van fraude en het witwassen van geld
 • Informatie waarmee we producten en diensten kunnen leveren
 • Marketingvoorkeuren, marketingactiviteiten en feedback van klanten
 • Informatie over online activiteiten
 • Aanvullende informatie uit andere bronnen
 • Uw Persoonlijke Gegevens zijn nodig om een contract met u uit te voeren of voor te bereiden om een contract met u aan te gaan
 • Uw Persoonlijke Gegevens zijn nodig om te voldoen aan wettelijke vereisten
 • Het is in ons legitieme belang of dat van een relevante derde

L. Klachten, feedback en vragen te behandelen, en verzoeken te behandelen voor toegang tot of correctie van gegevens, of de uitoefening van andere rechten met betrekking tot Persoonlijke Gegevens.

 • Contactinformatie
 • Algemene informatie
 • Informatie over opleiding en werk
 • Informatie over verzekeringen en claims
 • Overheids- en andere officiële identificatienummers
 • Financiële informatie en rekeninggegevens
 • Medische toestand en gezondheidsstatus
 • Andere gevoelige informatie
 • Telefoonopnamen
 • Foto's en video-opnamen
 • Informatie om criminaliteit op te sporen, te onderzoeken of te voorkomen, met inbegrip van fraude en het witwassen van geld
 • Informatie waarmee we producten en diensten kunnen leveren
 • Marketingvoorkeuren, marketingactiviteiten en feedback van klanten
 • Informatie over online activiteiten
 • Aanvullende informatie uit andere bronnen
 • Uw Persoonlijke Gegevens zijn nodig om een contract met u uit te voeren of voor te bereiden om een contract met u aan te gaan
 • Uw Persoonlijke Gegevens zijn nodig om te voldoen aan wettelijke vereisten
 • Het is in ons legitieme belang of dat van een relevante derde

M. Voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief wet- en regelgeving buiten het land waar u woont), bijvoorbeeld wet- en regelgeving met betrekking tot antiwitwaspraktijken, sancties en antiterrorisme; voldoen aan juridische procedures en gerechtelijke bevelen; en reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties (inclusief die buiten het land waar u woont); voldoen aan de vereisten om informatie bekend te maken krachtens enige wet die voor ons bindend is of om te voldoen aan enige regelgeving of richtlijnen die zijn uitgevaardigd door regelgevende of andere instanties die jurisdictie hebben over AIG Belgium of een aan AIG gelieerde onderneming; en voor audit-, nalevings-, onderzoeks- en inspectiedoeleinden.

 • Contactinformatie
 • Algemene informatie
 • Informatie over opleiding en werk
 • Informatie over verzekeringen en claims
 • Overheids- en andere officiële identificatienummers
 • Financiële informatie en rekeninggegevens
 • Medische toestand en gezondheidsstatus
 • Andere gevoelige informatie
 • Telefoonopnamen
 • Foto's en video-opnamen
 • Informatie om criminaliteit op te sporen, te onderzoeken of te voorkomen, met inbegrip van fraude en het witwassen van geld
 • Informatie waarmee we producten en diensten kunnen leveren
 • Marketingvoorkeuren, marketingactiviteiten en feedback van klanten
 • Informatie over online activiteiten
 • Aanvullende informatie uit andere bronnen
 • Uw Persoonlijke Gegevens zijn nodig om te voldoen aan wettelijke vereisten
 • Het is in ons legitieme belang of dat van een relevante derde

N. Wettelijke rechten vast te stellen, af te dwingen en te verdedigen om onze bedrijfsactiviteiten en die van onze groepsmaatschappijen of zakenpartners te beschermen en onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en die van onze groepsmaatschappijen of zakenpartners, u of andere personen of derden veilig te stellen; onze algemene voorwaarden af te dwingen; en beschikbare rechtsmiddelen na te streven en onze schade te beperken.

 • Contactinformatie
 • Algemene informatie
 • Informatie over opleiding en werk
 • Informatie over verzekeringen en claims
 • Overheids- en andere officiële identificatienummers
 • Financiële informatie en rekeninggegevens
 • Medische toestand en gezondheidsstatus
 • Andere gevoelige informatie
 • Telefoonopnamen
 • Foto's en video-opnamen
 • Informatie om criminaliteit op te sporen, te onderzoeken of te voorkomen, met inbegrip van fraude en het witwassen van geld
 • Informatie waarmee we producten en diensten kunnen leveren
 • Marketingvoorkeuren, marketingactiviteiten en feedback van klanten
 • Informatie over online activiteiten
 • Aanvullende informatie uit andere bronnen
 • Uw Persoonlijke Gegevens zijn nodig om een contract met u uit te voeren of voor te bereiden om een contract met u aan te gaan
 • Uw Persoonlijke Gegevens zijn nodig om te voldoen aan wettelijke vereisten
 • Het is in ons legitieme belang of dat van een relevante derde

O. Het afstemmen van Persoonlijke Gegevens die wij van tijd tot tijd over u bewaren voor een van de doeleinden die in dit Privacybeleid worden genoemd.

 • Contactinformatie
 • Algemene informatie
 • Informatie over opleiding en werk
 • Informatie over verzekeringen en claims
 • Overheids- en andere officiële identificatienummers
 • Financiële informatie en rekeninggegevens
 • Medische toestand en gezondheidsstatus
 • Andere gevoelige informatie
 • Telefoonopnamen
 • Foto's en video-opnamen
 • Informatie om criminaliteit op te sporen, te onderzoeken of te voorkomen, met inbegrip van fraude en het witwassen van geld
 • Informatie waarmee we producten en diensten kunnen leveren
 • Marketingvoorkeuren, marketingactiviteiten en feedback van klanten
 • Informatie over online activiteiten
 • Aanvullende informatie uit andere bronnen
 • U hebt toestemming gegeven (indien van toepassing)
 • Uw Persoonlijke Gegevens zijn nodig om een contract met u uit te voeren of voor te bereiden om een contract met u aan te gaan
 • Uw Persoonlijke Gegevens zijn nodig om te voldoen aan wettelijke vereisten
 • Het is in ons legitieme belang of dat van een relevante derde

P. Het uitvoeren van achtergrond- en identiteitscontroles, zoals voor het verifiëren van uw identiteit om te kunnen reageren op uw verzoek om een duplicaat van de polis of andere documentatie, een verzoek van u om uw adres in onze administratie te wijzigen, of een verzoek van u om uw bankrekening of betalings- of andere gegevens in onze administratie te wijzigen.

 • Contactinformatie
 • Algemene informatie
 • Informatie over opleiding en werk
 • Informatie over verzekeringen en claims
 • Overheids- en andere officiële identificatienummers
 • Financiële informatie en rekeninggegevens
 • Medische toestand en gezondheidsstatus
 • Andere gevoelige informatie
 • Telefoonopnamen
 • Foto's en video-opnamen
 • Informatie om criminaliteit op te sporen, te onderzoeken of te voorkomen, met inbegrip van fraude en het witwassen van geld
 • Informatie waarmee we producten en diensten kunnen leveren
 • Informatie over online activiteiten
 • Aanvullende informatie uit andere bronnen
 • U toestemming hebt gegeven (in omstandigheden waarin een wettelijke rechtvaardiging naast legitieme belangen is vereist door de toepasselijke wetgeving)
 • Uw Persoonlijke Gegevens zijn nodig om een contract met u uit te voeren of voor te bereiden om een contract met u aan te gaan
 • Uw Persoonlijke Gegevens zijn nodig om te voldoen aan wettelijke vereisten
 • Het is in ons legitieme belang of dat van een relevante derde

Q. Het uitvoeren van kredietbeoordelingen op u - zoals het analyseren, verifiëren en/of controleren van uw krediet, betaling en/of status met betrekking tot uw vermogen om de diensten te gebruiken.

 • Contactinformatie
 • Algemene informatie
 • Informatie over opleiding en werk
 • Informatie over verzekeringen en claims
 • Overheids- en andere officiële identificatienummers
 • Financiële informatie en rekeninggegevens
 • Andere gevoelige informatie
 • Telefoonopnamen
 • Foto's en video-opnamen
 • Informatie om criminaliteit op te sporen, te onderzoeken of te voorkomen, met inbegrip van fraude en het witwassen van geld
 • Informatie waarmee we producten en diensten kunnen leveren
 • Informatie over online activiteiten
 • Aanvullende informatie uit andere bronnen
 • U toestemming hebt gegeven (in omstandigheden waarin een wettelijke rechtvaardiging naast legitieme belangen is vereist door de toepasselijke wetgeving)
 • Uw Persoonlijke Gegevens zijn nodig om een contract met u uit te voeren of voor te bereiden om een contract met u aan te gaan
 • Uw Persoonlijke Gegevens zijn nodig om te voldoen aan wettelijke vereisten
 • Het is in ons legitieme belang of dat van een relevante derde

R. Het uitvoeren van due diligence- of andere screeningactiviteiten in overeenstemming met wettelijke of regelgevende verplichtingen of risicobeheerprocedures die wettelijk verplicht zijn of die door ons zijn ingesteld.

 • Contactinformatie
 • Algemene informatie
 • Informatie over opleiding en werk
 • Informatie over verzekeringen en claims
 • Overheids- en andere officiële identificatienummers
 • Financiële informatie en rekeninggegevens
 • Medische toestand en gezondheidsstatus
 • Andere gevoelige informatie
 • Telefoonopnamen
 • Foto's en video-opnamen
 • Informatie om criminaliteit op te sporen, te onderzoeken of te voorkomen, met inbegrip van fraude en het witwassen van geld
 • Informatie waarmee we producten en diensten kunnen leveren
 • Marketingvoorkeuren, marketingactiviteiten en feedback van klanten
 • Informatie over online activiteiten
 • Aanvullende informatie uit andere bronnen
 • U toestemming hebt gegeven (in omstandigheden waarin een wettelijke rechtvaardiging naast legitieme belangen is vereist door de toepasselijke wetgeving)
 • Uw Persoonlijke Gegevens zijn nodig om een contract met u uit te voeren of voor te bereiden om een contract met u aan te gaan
 • Uw Persoonlijke Gegevens zijn nodig om te voldoen aan wettelijke vereisten
 • Het is in ons legitieme belang of dat van een relevante derde

S. Het vaststellen van een schuldbedrag dat aan of van u verschuldigd is en het innen of terugvorderen van een schuldbedrag van u of van een persoon die een waarborg of een verbintenis voor dergelijke schulden van u heeft verstrekt.

 • Contactinformatie
 • Algemene informatie
 • Informatie over verzekeringen en claims
 • Overheids- en andere officiële identificatienummers
 • Financiële informatie en rekeninggegevens
 • Andere gevoelige informatie
 • Telefoonopnamen
 • Foto's en video-opnamen
 • Informatie om criminaliteit op te sporen, te onderzoeken of te voorkomen, met inbegrip van fraude en het witwassen van geld
 • Informatie waarmee we producten en diensten kunnen leveren
 • Informatie over online activiteiten
 • Aanvullende informatie uit andere bronnen
 • Uw Persoonlijke Gegevens zijn nodig om een contract met u uit te voeren of voor te bereiden om een contract met u aan te gaan
 • Uw Persoonlijke Gegevens zijn nodig om te voldoen aan wettelijke vereisten
 • Het is in ons legitieme belang of dat van een relevante derde

T. Een daadwerkelijke of voorgestelde koper, cessionaris, overnemer, deelnemer of subdeelnemer van de rechten of activiteiten van AIG in staat stellen de transactie te evalueren die het voorwerp zal uitmaken van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, cessie, overdracht, participatie of subdeelneming.

 

 • Contactinformatie
 • Algemene informatie
 • Informatie over opleiding en werk
 • Informatie over verzekeringen en claims
 • Overheids- en andere officiële identificatienummers
 • Financiële informatie en rekeninggegevens
 • Medische toestand en gezondheidsstatus
 • Andere gevoelige informatie
 • Telefoonopnamen
 • Foto's en video-opnamen
 • Informatie om criminaliteit op te sporen, te onderzoeken of te voorkomen, met inbegrip van fraude en het witwassen van geld
 • Informatie waarmee we producten en diensten kunnen leveren
 • Marketingvoorkeuren, marketingactiviteiten en feedback van klanten
 • Informatie over online activiteiten
 • Aanvullende informatie uit andere bronnen
 • U toestemming hebt gegeven (in omstandigheden waarin een wettelijke rechtvaardiging naast legitieme belangen is vereist door de toepasselijke wetgeving)
 • Uw Persoonlijke Gegevens zijn nodig om te voldoen aan wettelijke vereisten
 • Het is in ons legitieme belang of dat van een relevante derde

Wij gebruiken Persoonlijke Gegevens om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.  De doeleinden waarvoor wij uw Persoonlijke Gegevens gebruiken, verschillen afhankelijk van onze relatie, inclusief het type communicatie tussen ons en de diensten die wij leveren. Persoonlijke Gegevens worden voor verschillende doeleinden gebruikt als u een verzekeringspolishouder, verzekerde of eiser bent onder een verzekeringspolis, een commerciële verzekeringsmakelaar of aangestelde vertegenwoordiger, een getuige of een andere persoon met wie wij een relatie hebben.

Wij kunnen waar nodig uw toestemming verkrijgen voor het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en/of anderszins verwerken van uw Persoonlijke Gegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid door middel van andere relevante documentatie (zoals sollicitatieformulieren). De beëindiging of afloop van uw verzekeringspolis heeft geen invloed op uw eventuele toestemming.

Wanneer wij vertrouwen op uw toestemming om uw Persoonlijke Gegevens te verzamelen, te gebruiken, openbaar te maken of te verwerken, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen (zie het gedeelte 'Met wie kunt u contact opnemen over uw Persoonlijke Gegevens' in dit Privacybeleid voor de contactgegevens). Wij zullen uw intrekking van toestemming zo snel als technisch haalbaar is en in ieder geval binnen een redelijke termijn na ontvangst van uw verzoek uitvoeren. Daarna zullen wij stoppen met het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw Persoonlijke Gegevens, tenzij dit verplicht is onder de toepasselijke wetgeving.

Als u uw toestemming intrekt, ondervindt u daar geen nadelige gevolgen van, maar het is mogelijk dat we u niet de diensten kunnen leveren waarom u hebt verzocht en we zullen u, indien van toepassing, informeren over de gevolgen van het intrekken van uw toestemming. 

We zetten ons in om fraude en andere financiële misdrijven op te sporen en te voorkomen.  Wij nemen deze verplichting zeer serieus en gebruiken Persoonlijke Gegevens op een aantal manieren voor dit doel. 

Bijvoorbeeld, indien relevant voor onze relatie met u, zullen we (waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving):

 • uw Persoonlijke Gegevens verstrekken (inclusief gegevens over eventuele claims die u indient, bijvoorbeeld gegevens over verwondingen) zodat deze verschijnen in registers van claims die worden gedeeld tussen verschillende verzekeringsaanbieders;
 • registers van eerdere claims doorzoeken bij het beoordelen van een claim; en
 • uw Persoonlijke Gegevens delen met andere verzekeraars, databanken van fraudebestrijdingsinstanties en wetshandhavingsinstanties. 

Zie voor meer informatie het onderstaande gedeelte 'Met wie worden Persoonlijke Gegevens gedeeld?' of neem contact met ons op via onderstaande gegevens (zie het onderstaande gedeelte 'Met wie kunt u contact opnemen over uw Persoonlijke Gegevens?'). 

Soms worden, als onderdeel van onze bedrijfsvoering, beslissingen over u genomen met behulp van geautomatiseerde computersoftware en -systemen.  Bij deze beslissingen komt geen menselijke input kijken en de software en systemen passen vooraf gedefinieerde logische programmering en criteria toe om een beslissing te nemen en te beoordelen hoe we met u omgaan in verband met de levering van diensten.

Zo maken we soms gebruik van geautomatiseerde besluitvorming als onderdeel van een proces:

 • om te beslissen of een reisverzekeringsclaim moet worden betaald zoals gevraagd (als bijvoorbeeld de antwoorden die u geeft voldoen aan vooraf gespecificeerde criteria, wordt de claim automatisch betaald zonder dat extra menselijke tussenkomst nodig is); of
 • voor het identificeren van bekende reeds bestaande medische aandoeningen in verband met onze reisverzekeringsactiviteiten om te beslissen of we u een verzekering kunnen aanbieden en onder welke voorwaarden; of
 • om over het algemeen beoordelen of u in aanmerking komt voor een verzekering aan de hand van een vooraf gedefinieerde reeks criteria.

We geven u meer informatie over geautomatiseerde besluitvormingsprocessen voordat of op het moment dat we van plan zijn om op deze manier besluiten te nemen. U hebt het recht om in bepaalde omstandigheden niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking. Zie het gedeelte 'Wat zijn uw rechten op het gebied van persoonlijke gegevens?' hieronder voor meer informatie over dit recht.

Waar nodig zullen we uw toestemming vragen voordat we uw persoonlijke gegevens verzamelen voor de bovengenoemde processen. 

De AIG-groep bestaat uit een aantal bedrijven, waaronder, maar niet beperkt tot, het moederbedrijf American International Group, Inc., American International Group UK Limited en AIG Europe SA landenvestigingen in Europa.

Elke groepsmaatschappij van de AIG-groep die uw Persoonlijke Gegevens verwerkt, is verantwoordelijk voor de verwerking ervan in overeenstemming met dit Privacybeleid, onze interne normen en procedures en de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Uw relatie met ons bepaalt welke van onze groepsmaatschappijen toegang heeft tot uw Persoonlijke Gegevens en deze verwerkt, en welke van onze groepsmaatschappijen de verantwoordelijke(n) zijn voor de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens. Een lijst van de belangrijkste bedrijven binnen de AIG-groep die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van gegevens is hier beschikbaar www.aig.com/datacontrollers. Als u een individuele polishouder bent, is de maatschappij van de AIG-groep die uw verzekeringspolis onderschrijft gewoonlijk de hoofdverantwoordelijke voor uw Persoonlijke Gegevens, de verwerkingsverantwoordelijke. Afhankelijk van onze relatie met u zullen we meer informatie verstrekken in een aanvullende privacyverklaring die is afgestemd op onze relatie.

Voor nauwkeurigere informatie over het specifieke bedrijf of de specifieke bedrijven in de AIG-groep die toegang hebben tot en verantwoordelijk zijn voor uw Persoonlijke Gegevens (met inbegrip van de identiteit van de relevante AIG-bedrijven die de verwerkingsverantwoordelijken zijn voor uw Persoonlijke Gegevens), kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens (zie het gedeelte hieronder 'Met wie kunt u contact opnemen over uw Persoonlijke Gegevens?').

We kunnen uw gegevens ook delen met derden (zie het gedeelte 'Met wie worden Persoonlijke Gegevens gedeeld?' hieronder).  Deze derden nemen bepaalde verantwoordelijkheden op zich onder de wetgeving inzake gegevensbescherming voor het behoeden van de Persoonlijke Gegevens die zij van ons ontvangen. 

In verband met de hierboven beschreven doeleinden (zie het gedeelte hierboven 'Hoe gebruiken wij persoonlijke gegevens?') moeten wij uw Persoonlijke Gegevens soms delen met derden (dit kan inhouden dat derden Persoonlijke Gegevens aan ons verstrekken en wij Persoonlijke Gegevens aan hen). 

Deze derden kunnen zijn:

Type derde Voorbeelden

Onze groepsmaatschappijen

We maken deel uit van de American International Group, Inc. bedrijvengroep. AIG heeft groepsmaatschappijen over de hele wereld, zowel binnen als buiten Europa/ België (bijvoorbeeld in de VS).  Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens delen met andere groepsmaatschappijen (inclusief voor administratieve boekhoudkundige doeleinden). AIG Belgium is verantwoordelijk voor het beheer en de beveiliging van gezamenlijk gebruikte Persoonlijke Gegevens.  Toegang tot Persoonlijke Gegevens binnen AIG is beperkt tot die personen die de informatie nodig hebben voor onze zakelijke doeleinden]

Een lijst van de belangrijkste bedrijven van de AIG-groep vindt u hier www.aig.com/datacontrollers

Andere verzekerings- en verzekeringsdistributiepartijen

Waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan AIG Persoonlijke Gegevens delen met andere derden, bijvoorbeeld andere verzekeraars, herverzekeraars, verzekerings- en herverzekeringsmakelaars, andere tussenpersonen en agenten, aangewezen vertegenwoordigers, distributeurs, affinity marketingpartners en financiële instellingen, effectenfirma's en andere zakelijke partners.

Onze dienstverleners

Externe dienstverleners, zoals medische en beveiligingsprofessionals, accountants, actuarissen, auditors, deskundigen, advocaten en andere professionele adviseurs; reis- en medische hulpverleners; callcenterdienstverleners; dienstverleners van pech- en ongevallenhulp; IT-systemen, -ondersteuning en -hosting; applicatieserviceproviders; dienstverleners op het gebied van drukwerk, reclame, marketing, marktonderzoek en gegevensanalyse; banken en financiële instellingen die onze rekeningen beheren; externe schadebeheerders; beheerders van documenten en dossiers; onderzoekers en schade-experts; bouwkundig adviseurs; ingenieurs; onderzoekers; juryleden; vertalers; en andere externe verkopers en uitbestede dienstverleners die ons helpen bij het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten.

Ontvangers van uw activiteit voor het delen van social media

Als u vrienden en andere connecties hebt die zijn gekoppeld aan uw account voor social media, kunnen andere websitegebruikers en de aanbieder van uw socialmedia-account uw Persoonlijke Gegevens ontvangen in verband met uw activiteiten voor sociaal delen (bijvoorbeeld als u een socialmedia-account van een andere aanbieder van socialmediadiensten koppelt aan uw account voor AIG Digitale Diensten of inlogt op uw account voor AIG Digitale Diensten vanaf een andere account voor social media).  Door uw AIG Digitale Diensten-account en uw andere socialmedia-account op deze manier met elkaar te verbinden, (1) geeft u ons toestemming om informatie te delen met de aanbieder van uw andere socialmedia-account; en (2) begrijpt u dat het gebruik van de Persoonlijke Gegevens die we delen, wordt bepaald door het privacybeleid van de andere dienstverlener.  Als u niet wilt dat uw Persoonlijke Gegevens worden gedeeld met andere gebruikers of met de provider van uw andere socialmedia-account, verbind dan uw andere socialmedia-account niet met uw account bij AIG Digitale Diensten en neem niet deel aan social sharing tijdens het gebruik van AIG Digitale Diensten.

Overheidsinstanties en derden die betrokken zijn bij juridische procedures

 

Wij kunnen Persoonlijke Gegevens ook delen met: (a) overheidsinstanties of andere openbare autoriteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, commissies voor werknemerscompensatie, rechtbanken, regelgevende instanties, wetshandhavingsinstanties, belastinginstanties en bureaus voor strafrechtelijk onderzoek); en (b) derden die deelnemen aan juridische procedures en hun accountants, auditors, advocaten en andere adviseurs en vertegenwoordigers, voor zover wij dit noodzakelijk of gepast achten.

 

Overige derden

Wij kunnen Persoonlijke Gegevens delen met uitbetalers; hulpverleners (brandweer, politie en medische hulpdiensten); detailhandelaren; medische netwerken, organisaties en aanbieders; reisorganisaties; kredietbureaus; kredietinformatiebureaus; andere mensen die betrokken zijn bij een incident dat het onderwerp is van een claim; evenals kopers en potentiële kopers of andere partijen in een feitelijke of voorgestelde reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht of andere transactie met betrekking tot alle of een deel van onze zaken, activa, bedrijven of aandelen (d.w.z. aandelen van het bedrijf). 

 

Waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen Persoonlijke Gegevens (inclusief details van verwondingen) worden opgenomen in registers van claims en worden gedeeld met andere verzekeraars. We kunnen deze registers raadplegen bij het behandelen van claims om fraude te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken. 

Als u profiteert van een verzekeringspolis of dienstenregeling van een andere partij met AIG (bijvoorbeeld een polis die is afgesloten door uw werkgever), kunnen Persoonlijke Gegevens met betrekking tot de administratie van die verzekeringspolis of dienst worden gedeeld met die andere partij.

Persoonlijke Gegevens kunnen ook door u worden gedeeld op message boards, chat, profielpagina's en blogs en andere digitale diensten van AIG waarop u informatie en materiaal kunt plaatsen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onze Social Media Content).  Houd er rekening mee dat alle informatie die u plaatst of openbaar maakt via deze diensten openbare informatie wordt en beschikbaar kan zijn voor bezoekers en gebruikers van de AIG Digitale Diensten en het algemene publiek.  Wij raden u aan zeer voorzichtig te zijn wanneer u besluit uw Persoonlijke Gegevens of andere informatie vrij te geven bij het gebruik van de AIG Digitale Diensten.

Vanwege de wereldwijde aard van onze bedrijfsactiviteiten verwerken wij Persoonsgegevens internationaal voor de hierboven beschreven doeleinden (zie het gedeelte 'Hoe gebruiken wij Persoonlijke Gegevens?').  Afhankelijk van de aard van onze relatie met u, zullen wij Persoonlijke Gegevens doorgeven aan partijen in andere landen.  De landen buiten het Verenigd Koninkrijk en de EER waarnaar wij Persoonlijke Gegevens kunnen overdragen zijn onder andere de Verenigde Staten, China, Mexico, Maleisië, Filipijnen, Bermuda en andere landen die een ander gegevensbeschermingsregime hebben dan het land waar u bent gevestigd, inclusief landen waarvan de Britse regering en/of de Europese Commissie heeft vastgesteld dat ze geen adequate bescherming bieden voor Persoonlijke Gegevens.

Wij kunnen bijvoorbeeld Persoonlijke Gegevens doorgeven om internationale reisverzekeringsclaims te verwerken en medische noodhulp te bieden wanneer u in het buitenland bent.  We kunnen informatie internationaal overdragen aan onze groepsmaatschappijen, dienstverleners, zakenpartners, overheidsinstanties en andere derden.

Wanneer we deze overdrachten uitvoeren, zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw Persoonlijke Gegevens adequaat worden beschermd en overgedragen in overeenstemming met de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming, onder andere door: 

 • te vertrouwen op het feit dat een land is goedgekeurd door de Europese Commissie of de regering van het Verenigd Koninkrijk (al naar gelang van toepassing) als land dat adequate bescherming biedt; of
 • dit te doen met behulp van overeenkomsten voor gegevensoverdracht in de vorm die is goedgekeurd door de Europese Commissie en, indien van toepassing, de regering van het Verenigd Koninkrijk en die is toegestaan krachtens artikel 46 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG) of de algemene verordening gegevensbescherming van het Verenigd Koninkrijk (GDPR) (de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming).

Als er geen overeenkomst voor gegevensoverdracht is, kunnen we andere mechanismen gebruiken die door de relevante wetgeving voor gegevensbescherming worden erkend als mechanismen die een passend beschermingsniveau bieden voor Persoonlijke Gegevens die buiten de EER/het VK worden overgedragen (bijvoorbeeld het Trans-Atlantic Data Privacy Framework tussen de Europese Commissie en de VS of een kader dat dit in de toekomst kan vervangen).

Dit omvat meestal het gebruik van standaard contractbepalingen die zijn goedgekeurd of opgelegd door de relevante gegevensbeschermingsautoriteit of passende overeenkomsten voor gegevensoverdracht.

Voor meer informatie over deze overdrachten en om details op te vragen over de genomen voorzorgsmaatregelen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens (zie sectie hieronder 'Met wie kunt u contact opnemen over uw Persoonlijke Gegevens?').

AIG gebruikt redelijke en passende technische, fysieke, wettelijke en organisatorische maatregelen die voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming om Persoonlijke Gegevens veilig te houden, rekening houdend met de aard, omvang, context, complexiteit, risico's en doeleinden van de verwerking van Persoonlijke Gegevens. 

We hebben een passend gegevensbeschermingsbeleid geïmplementeerd dat voorziet in de bovengenoemde beveiligingsmaatregelen. We trainen onze collega's ook regelmatig op het gebied van gegevensbescherming en informatiebeveiliging.

Aangezien de meeste Persoonlijke Gegevens die we bewaren elektronisch wordt opgeslagen, hebben we passende IT-beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat deze Persoonlijke Gegevens veilig worden bewaard.  We kunnen bijvoorbeeld antivirusbeschermingssystemen, firewalls en gegevensversleutelingstechnologieën gebruiken.  We hebben procedures in onze gebouwen om alle papieren documenten fysiek veilig te bewaren.  AIG heeft ook een speciaal team dat het wereldwijde AIG-netwerk controleert op mogelijke cyber- en IT-beveiligingsbedreigingen. We trainen ons personeel ook regelmatig op het gebied van gegevensbescherming en informatiebeveiliging.

Wanneer AIG een derde inschakelt (met inbegrip van onze dienstverleners) om namens ons Persoonlijke Gegevens te verzamelen of anderszins te verwerken, wordt deze derde zorgvuldig geselecteerd en wordt ervan verlangd dat er passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om de vertrouwelijkheid en beveiliging van Persoonlijke Gegevens te beschermen. 

Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht via het internet of elektronisch gegevensopslagsysteem gegarandeerd 100% veilig zijn.  Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de beveiliging van Persoonlijke Gegevens die u naar ons hebt verzonden, in gevaar is gebracht), breng ons dan onmiddellijk op de hoogte (zie het onderstaande gedeelte 'Met wie kunt u contact opnemen over uw Persoonlijke Gegevens?').

AIG zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de verwerkte Persoonlijke Gegevens betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik en accuraat en volledig zijn voor het uitvoeren van de in dit Beleid beschreven doeleinden.

We kunnen telefoongesprekken met u opnemen zodat we:

 • de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen verbeteren door ons personeel feedback en training te geven;
 • vragen, zorgen of klachten kunnen behandelen;
 • criminaliteit kunnen voorkomen, opsporen en onderzoeken, waaronder fraude en witwassen, en andere commerciële risico's kunnen analyseren en beheren; en
 • kunnen voldoen aan wettelijke en reglementaire voorschriften.

Daarnaast controleren we elektronische communicatie tussen ons (bijvoorbeeld e-mails) om u, ons bedrijf en onze IT-infrastructuur en derden te beschermen, onder andere door:

 • het identificeren van en omgaan met ongepaste communicatie; en
 • het zoeken naar en verwijderen van virussen of andere malware en het oplossen van andere problemen met informatiebeveiliging.

AIG kan Persoonlijke Gegevens elektronisch (inclusief in de Cloud) of op papier opslaan. We bewaren Persoonlijke Gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze verzamelen.  De precieze periode hangt af van de aard van de informatie en het doel waarvoor deze worden verwerkt.  Daarnaast zijn er wetten en regels die op ons van toepassing zijn als gereguleerde financiële dienstverlener en die minimumperioden voor het bewaren van Persoonlijke Gegevens voorschrijven. Wij zullen u indien nodig meer informatie verstrekken om u een volledig beeld te geven van de manier waarop wij uw Persoonlijke Gegevens verzamelen en gebruiken.

Bijvoorbeeld:

 • Als we Persoonlijke Gegevens bewaren om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting, bewaren we de informatie ten minste zo lang als nodig is om aan die verplichting te voldoen.
 • Als we Persoonlijke Gegevens bewaren om een product of dienst te kunnen leveren (zoals een verzekeringspolis en schadeafhandeling), bewaren we de gegevens ten minste zo lang als we het product of de dienst leveren, en nog een aantal jaren na afloop van de polis en de afhandeling van een eventuele claim. 

Het aantal jaren varieert afhankelijk van de aard van het geleverde product of de geleverde dienst - voor bepaalde verzekeringspolissen kan het bijvoorbeeld nodig zijn om de Persoonlijke Gegevens nog een aantal jaren na afloop van de polis te bewaren. We bewaren de gegevens onder andere om te kunnen reageren op vragen of zorgen die later naar voren komen met betrekking tot de polis of de afhandeling van een claim.  Gewoonlijk is de bewaarperiode voor consumentenverzekeringsproducten zeven (7) jaar.

Elektronische bestanden die zijn opgeslagen op opslagmedia worden veilig verwijderd door het apparaat te wissen en te vernietigen. Fysieke bestanden worden vernietigd door veilige versnippering en verpulping.

Voor meer informatie over de periode waarin wij uw Persoonlijke Gegevens bewaren, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens (zie het onderstaande gedeelte 'Met wie kunt u contact opnemen over uw Persoonlijke Gegevens?').

We zullen u regelmatig de gelegenheid bieden om uw marketingvoorkeuren aan ons door te geven, ook in onze communicatie naar u toe.

In bepaalde landen kunnen we verplicht zijn uw toestemming te vragen voor het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens voor direct-marketingdoeleinden.

Om uw marketingvoorkeuren aan ons door te geven en uw voorkeuren desgewenst te wijzigen, kunt u contact.

e-mail: dataprotectionofficer.be@aig.com

na: AIG Europe S.A.,  Boulevard de la Plaine 11, 1050 Bruxelles, Belgiques.

Daarnaast kunt u zich als volgt afmelden voor het ontvangen van marketingcommunicatie:

 • Ontvangen van e-mailberichten en sms-berichten van ons: als u niet langer marketingmails of sms-berichten van AIG wilt ontvangen, kunt u zich afmelden voor het ontvangen van deze marketinggerelateerde berichten door te klikken op de link om u af te melden in elk e-mailbericht, door de stopinstructies in een sms-bericht te volgen of door contact met ons op te nemen via de bovenstaande adressen.
 • Het ontvangen van telefonische communicatie en post van ons: als u niet langer marketing via telefoon of post van AIG wilt ontvangen, kunt u zich afmelden voor het ontvangen van deze marketingcommunicatie door contact met ons op te nemen via de bovenstaande adressen.  U kunt mogelijk ook contact opnemen met een "Bel-me-niet" register in uw land om u in het algemeen uit te schrijven voor het ontvangen van telefonische marketingcommunicatie, hoewel we nog steeds contact met u kunnen opnemen als u in een dergelijk register staat vermeld als u hiervoor toestemming hebt gegeven.
 • Delen van uw Persoonlijke Gegevens met onze groepsmaatschappijen voor hun marketingdoeleinden: met uw toestemming kunnen wij uw Persoonlijke Gegevens delen met onze groepsmaatschappijen voor hun eigen marketingdoeleinden.  Als u van gedachten verandert, kunt u zich afmelden voor dit delen door contact met ons op te nemen via de bovenstaande adressen.
 • Het delen van uw Persoonlijke Gegevens met geselecteerde externe partners voor hun marketingdoeleinden: indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw Persoonlijke Gegevens delen met onze externe partners voor hun eigen marketingdoeleinden. Als u van gedachten verandert, kunt u zich afmelden voor dit delen door contact met ons op te nemen via de bovenstaande adressen.

We streven ernaar om binnen een redelijke termijn aan uw afmeldingsverzoeken te voldoen en in ieder geval binnen de door de wet voorgeschreven termijn.  Houd er rekening mee dat als u zich afmeldt zoals hierboven beschreven, wij uw Persoonlijke Gegevens niet kunnen verwijderen uit de databases van derden met wie wij uw Persoonlijke Gegevens al hebben gedeeld (d.w.z. aan degenen aan wie wij uw Persoonlijke Gegevens al hebben verstrekt vanaf de datum waarop wij reageren op uw afmeldingsverzoek). 

Houd er ook rekening mee dat als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie van ons, wij u nog steeds andere belangrijke service- en administratieve berichten kunnen sturen met betrekking tot de diensten die wij aan u leveren, en u zich niet kunt afmelden voor deze service- en administratieve berichten.

Hieronder volgt een samenvatting van de rechten op het gebied van gegevensbescherming waarover personen op België beschikken in verband met hun Persoonlijke Gegevens. Deze rechten zijn mogelijk alleen van toepassing in bepaalde rechtsgebieden en/of omstandigheden en zijn onderworpen aan bepaalde wettelijke beperkingen of vrijstellingen.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens (zie het gedeelte 'Met wie kunt u contact opnemen over uw Persoonlijke Gegevens?').

Recht Beschrijving

Recht op toegang tot Persoonlijke Gegevens

Het recht om een kopie te ontvangen van de Persoonlijke Gegevens die wij over u bewaren en informatie over hoe wij deze gebruiken.

Dit recht is te allen tijde van toepassing wanneer wij uw Persoonlijke Gegevens bewaren (behoudens bepaalde uitzonderingen)

Recht op rectificatie van Persoonlijke Gegevens

Het recht om ons te vragen Persoonlijke Gegevens die wij over u bewaren te corrigeren als deze incorrect of onvolledig zijn.

Dit recht is te allen tijde van toepassing wanneer wij uw Persoonlijke Gegevens bewaren (behoudens bepaalde uitzonderingen).

Recht op het wissen van Persoonlijke Gegevens

Dit recht wordt ook wel 'het recht om vergeten te worden' genoemd. Dit is het recht om te verzoeken dat uw Persoonlijke Gegevens worden verwijderd uit onze systemen en records. Dit recht geldt echter alleen in bepaalde omstandigheden.

Voorbeelden van wanneer dit recht van toepassing is op Persoonlijke Gegevens die wij bewaren zijn (onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen):

 • wanneer we de Persoonlijke Gegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben;
 • als u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekt en er geen andere juridische rechtvaardiging is om uw gegevens te blijven gebruiken;
 • als u bezwaar maakt tegen de manier waarop we uw gegevens gebruiken en we geen dwingende redenen hebben om ze te blijven gebruiken;
 • als wij uw Persoonlijke Gegevens onrechtmatig hebben gebruikt; en
 • als de Persoonlijke Gegevens moet worden gewist om te voldoen aan de wet.

Het recht om de verwerking van Persoonlijke Gegevens te beperken

Het recht om ons te verzoeken het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens op te schorten. Dit recht geldt alleen in bepaalde omstandigheden.

Wanneer wij ons gebruik van uw Persoonlijke Gegevens opschorten, is het ons nog steeds toegestaan om uw Persoonlijke Gegevens op te slaan, maar voor elk ander gebruik van deze gegevens terwijl ons gebruik is opgeschort, is uw toestemming vereist, behoudens bepaalde uitzonderingen.

U kunt dit recht uitoefenen als:

 • u van mening bent dat de Persoonlijke Gegevens die wij over u bewaren niet juist zijn, maar dit geldt alleen voor een periode die ons in staat stelt om na te gaan of uw Persoonlijke Gegevens inderdaad onjuist zijn;
 • de verwerking onwettig is en u zich verzet tegen het wissen van uw Persoonlijke Gegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
 • wij de Persoonlijke Gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij deze tot op die datum hebben gebruikt, maar de Persoonlijke Gegevens door u worden vereist in verband met juridische claims; of
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen onze verwerking van de Persoonlijke Gegevens en wij overwegen of onze redenen voor verwerking zwaarder wegen dan uw bezwaar. 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Met dit recht kunt u uw Persoonlijke Gegevens verkrijgen in een formaat dat u in staat stelt om deze Persoonlijke Gegevens over te dragen aan een andere organisatie, als dit technisch haalbaar is. 

Dit recht is echter alleen van toepassing:

 • op Persoonlijke Gegevens die u aan ons hebt verstrekt;
 • wanneer wij ons gebruik van uw Persoonlijke Gegevens hebben gerechtvaardigd op basis van:
  • uw toestemming; of
  • de uitvoering door ons van een overeenkomst met u; en
 • als wij uw Persoonlijke Gegevens op elektronische wijze gebruiken.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens

U hebt het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw Persoonlijke Gegevens. 

We kunnen doorgaan met het gebruiken van uw Persoonlijke Gegevens, ondanks uw bezwaar, wanneer er dwingende legitieme redenen zijn om dit te doen of wanneer we uw Persoonlijke Gegevens moeten gebruiken in verband met juridische claims.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens voor direct-marketingdoeleinden (ook als we aan direct-marketing gerelateerde profilering uitvoeren).

Recht om toestemming voor verwerking van Persoonlijke Gegevens in te trekken

Wanneer wij ons hebben gebaseerd op uw toestemming om uw Persoonlijke Gegevens te verwerken, hebt u het recht om die toestemming in te trekken.

 

Recht om een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermings-

instantie

 

 

Als u van mening bent dat wij uw Persoonlijke Gegevens hebben verwerkt op een manier die niet in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving een klacht indienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming, ongeacht of de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden of waar u woont of werkt.

Dit recht is te allen tijde van toepassing.

Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking (zonder menselijke tussenkomst) wanneer dat besluit een rechtsgevolg heeft of u anderszins in aanmerkelijke mate treft.

Dit recht geldt echter alleen in bepaalde omstandigheden.

Dit recht is niet van toepassing als:

 • we de geautomatiseerde beslissing moeten nemen om een contract met u aan te gaan of uit te voeren;
 • we wettelijk bevoegd zijn om het geautomatiseerde besluit te nemen; of
 • u er uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat de beslissing op deze manier wordt genomen op basis van uw Persoonlijke Gegevens.

Als u vragen, zorgen of klachten hebt over de manier waarop uw Persoonlijke Gegevens door ons worden gebruikt, kunt u per e-mail of per post contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. 

e-mail: dataprotectionofficer.be@aig.com

na: Functionaris voor Gegevensbescherming, AIG Europe S.A., Boulevard de la Plaine 11, 1050 Bruxelles, Belgique.

Gebruikers- en apparaatgegevens worden verzameld wanneer u AIG Digitale Diensten gebruikt. Deze informatie kan uw specifieke identiteit niet onthullen en zijn daarom mogelijk geen Persoonlijke Gegevens die worden gebruikt zoals beschreven in de eerdere secties van dit Privacybeleid.

Voorbeelden van dit type gebruikers- en apparaatgegevens zijn:

 • informatie over internetbrowsers en elektronische apparaten;
 • besturingssysteem en platform;
 • app-gebruiksgegevens;
 • informatie verzameld door middel van cookies, pixeltags en andere technologieën (meer details worden beschreven in ons Cookiebeleid);
 • demografische informatie; en
 • gegevens die zo gegroepeerd zijn dat het niet mogelijk is om de gegevens aan een bepaald individu te koppelen, ook wel geaggregeerde gegevens genoemd.  

Wij en onze externe dienstverleners kunnen op verschillende manieren gebruikers- en apparaatgegevens verzamelen wanneer u AIG Digitale Diensten gebruikt, waaronder:

Methode van gegevensverzameling Voorbeelden

Via uw internetbrowser of elektronisch apparaat

Bepaalde informatie wordt door de meeste websites of automatisch via uw elektronische apparaat verzameld, zoals uw IP-adres (d.w.z. het adres van uw computer op het internet), schermresolutie, type besturingssysteem (Windows of Mac) en versie, internetbrowser type en versie, fabrikant en model van het elektronische apparaat, taal, tijdstip van het bezoek, bezochte pagina's en de naam en versie van de AIG Digitale Diensten (zoals de App) die u gebruikt. We gebruiken deze informatie om ervoor te zorgen dat de AIG Digitale Diensten goed functioneren.

Door uw gebruik van een App

Wanneer u een App downloadt en gebruikt, kunnen wij en onze dienstverleners App-gebruiksgegevens bijhouden en verzamelen, zoals de datum en tijd waarop de App op uw elektronische apparaat toegang heeft tot onze servers en welke informatie en bestanden zijn gedownload naar de App op basis van uw apparaatnummer.

Fysieke locatie

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving (en uw toestemming indien vereist door de toepasselijke wetgeving), kunnen we de fysieke locatie van uw elektronische apparaat verzamelen door bijvoorbeeld satelliet-, mobiele/gsm-mast- of Wifi-signalen te gebruiken. We kunnen de fysieke locatie van uw apparaat gebruiken om u gepersonaliseerde locatiegebonden diensten en inhoud te bieden.

Afhankelijk van uw marketingvoorkeuren en de toepasselijke wetgeving kunnen we de fysieke locatie van uw apparaat, in combinatie met informatie over welke advertenties u hebt bekeken en andere informatie die we verzamelen, ook delen met onze marketingpartners om hen in staat te stellen u meer gepersonaliseerde inhoud te bieden en de effectiviteit van reclamecampagnes te onderzoeken.

In sommige gevallen kan het u worden toegestaan om dergelijk gebruik en/of delen van de locatie van uw apparaat toe te staan of te weigeren, maar als u ervoor kiest om dergelijk gebruik en/of delen te weigeren, kunnen wij en/of onze marketingpartners u mogelijk niet voorzien van de toepasselijke gepersonaliseerde diensten en content.

Daarnaast kunnen we de exacte geolocatie van uw apparaat verkrijgen wanneer u onze mobiele applicaties gebruikt voor reizen of andere hulpdiensten.  In verband met het leveren van reis- of andere hulpdiensten kunnen we de exacte geolocatiegegevens van uw apparaat delen met onze klanten en andere entiteiten waarmee we samenwerken.  U kunt zich afmelden voor het verzamelen en delen van nauwkeurige geolocatiegegevens door de mobiele applicatie van uw apparaat te verwijderen, door de mobiele applicatie geen toegang te geven tot locatiediensten via het toestemmingssysteem dat wordt gebruikt door het besturingssysteem van uw apparaat, of door aanvullende afmeldinstructies te volgen in de privacyverklaring die beschikbaar is in de mobiele applicatie.

In sommige omstandigheden kan informatie over de fysieke locatie uw Persoonlijke Gegevens worden als u identificeerbaar bent met betrekking tot de informatie over de fysieke locatie. In dergelijke gevallen wordt de informatie over de fysieke locatie behandeld als Persoonlijke Gegevens zoals beschreven in de eerdere secties van dit Privacybeleid.

Door u verstrekte gegevens gebruiken

 

Sommige gegevens (bijvoorbeeld uw locatie of voorkeurscommunicatiemiddel) worden verzameld wanneer u deze vrijwillig verstrekt. Tenzij deze informatie wordt gecombineerd met Persoonlijke Gegevens, kan deze u niet persoonlijk identificeren.

 

Door gegevens te aggregeren

We kunnen informatie samenvoegen zodat deze niet gekoppeld is aan een specifiek individu, d.w.z. aggregeren, en die informatie gebruiken (we kunnen bijvoorbeeld informatie aggregeren om het percentage van onze gebruikers te berekenen dat een bepaald netnummer heeft).

Houd er rekening mee dat wanneer gebruikers- en apparaatgegevens geen Persoonlijke Gegevens zijn, we deze gegevens voor elk doel kunnen gebruiken en openbaar maken voor zover dit wettelijk is toegestaan. Als wij op grond van toepasselijke wetgeving verplicht zijn om gebruikers- en apparaatgegevens te behandelen als Persoonlijke Gegevens, of als wij gebruikers- en apparaatgegevens combineren met identificeerbare Persoonlijke Gegevens, dan kunnen wij, naast het gebruik zoals vermeld in dit gedeelte, gebruikers- en apparaatgegevens gebruiken en openbaar maken voor alle doeleinden waarvoor wij Persoonlijke Gegevens gebruiken en openbaar maken.

Raadpleeg alstublieft ons Cookiebeleid.

Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy-, informatie- of andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een site of dienst beheren waarnaar AIG Digitale Diensten een koppeling bevat.  De opname van een link op AIG Digitale Diensten impliceert geen goedkeuring van de gelinkte site of service door ons of door onze groepsmaatschappijen.

Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het beleid en de praktijken met betrekking tot verzameling, gebruik en openbaarmaking (met inbegrip van de informatiebeveiligingspraktijken) van andere organisaties of andere app-ontwikkelaars, app-providers, leveranciers van socialmediaplatforms, leveranciers van besturingssystemen, draadloze serviceproviders of fabrikanten van elektronische apparaten, met inbegrip van Persoonlijke Gegevens die u via of in verband met de AIG Digitale Diensten bekendmaakt aan andere organisaties.

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 31 January 2024.

Wij evalueren dit Privacybeleid regelmatig en behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen om rekening te houden met wijzigingen in onze bedrijfsactiviteiten, de wettelijke vereisten en de manier waarop wij Persoonlijke Gegevens verwerken.  We zullen updates op deze website plaatsen en waar nodig zullen we redelijke kennisgeving doen van eventuele wijzigingen. In bepaalde landen, waar we uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van uw toestemming, zullen we om verdere toestemming vragen als er belangrijke wijzigingen zijn in het Privacybeleid zoals vereist door de wet.