MIFID Policy

Versie per 1 december 2018

De “Mifid” wetgeving  (ook gekend als  “Twin Peaks II”) en de Richtlijn verzekeringsdistributie (“IDD”), leggen in België bijkomende gedragsregels en organisatorische vereisten op aan verzekeraars en verzekeringstussenpersonen met het oog op een betere bescherming van de klant. Deze gedragsregels en vereisten zijn gesteund op het basisprincipe dat wanneer verzekeringsdistributiediensten worden aangeboden, verzekerings-tussenpersonen en verzekeraars op loyale, billijke en professionele wijze de belangen van hun klanten dienen te behartigen.

AIG Europe SA, Belgisch bijkantoor onderschrijft dit basisprincipe integraal. Dit document werd in deze context opgesteld en met als doel om onze klanten te informeren.

Uw verzekeraar is AIG Europe S.A.1, vennootschap naar Luxemburgs recht (RCS  n° B 218806). Maatschappelijke zetel te 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg. Verzekeraar met vergunning van het Luxemburgs Ministerie van Financiën en onder toezicht van het Commissariat aux Assurances 11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Tel: (+352) 22 69 11 - 1,  caa@caa.luwww.caa.lu.

Belgisch bijkantoor gevestigd te Pleinlaan 11, 1050 Brussel, België. RPR Brussel - BTW BE 0692.816.659, ingeschreven bij de Nationale Bank van België (NBB) onder het nummer 3084. De NBB is gevestigd te de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be. Het eventueel beschikbaar verslag over de solvabiliteit en financiële toestand van AIG Europe S.A. kan U vinden op www.aig.lu

In België werkt AIG hoofdzakelijk met onafhankelijke makelaars. Deze dienen de Mifid regelgeving op hun beurt na te leven. AIG vergoedt deze makelaars via commissies dewelke een percentage van de premie zijn en dit bij de onderschrijving en hernieuwing van de verzekeringspolis. In sommige gevallen betaalt  AIG aan makelaars een vergoeding voor  diensten die deze makelaars verlenen en dewelke niet rechtstreeks gelinkt zijn aan het plaatsen van verzekeringspolissen.  

(1) On 1 December 2018 AIG Europe Limited, a company incorporated under the laws of England and Wales with its registered office at The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom and authorized by the UK Prudential Regulation Authority, has transferred its insurance portfolio underwritten by its European branches (excluding the United Kingdom) to AIG Europe SA via a cross-border merger.

Tenzij AIG u vooraf anders geïnformeerd heeft, kan u met AIG in België communiceren en informatie verkrijgen in de taal van uw  verzekeringspolis . De verzekeringsnemer heeft in principe de keuze tussen het Nederlands, Frans en voor sommige producten, het Engels.

U kunt met ons communiceren via e-mail, per post en telefoon (zie “contact”). Indien u ons of uw makelaar contacteert via e-mail, zullen wij er van uitgaan dat u specifiek kiest voor een verdere communicatie (inclusief voor het verstrekken van informatie) via elektronische weg, tenzij u ons van het tegendeel informeert.

AIG verstrekt geen advies in het kader van de voorgestelde of verkochte verzekeringsproducten.

Contact

Voor vragen, informatie over onze producten of uw dekking, kunt u contact opnemen met uw makelaar. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met AIG.

Klachten

Raadpleeg hier de procedure alsook het overzicht van de verschillende diensten en instanties die bevoegd zijn om uw eventuele klachten te behandelen.

Om uw belangen te beschermen, heeft AIG een beleid geïmplementeerd om potentiële belangenconflicten te voorkomen die bestaan of kunnen ontstaan tussen AIG en haar klanten of tussen klanten onderling, en die negatieve gevolgen voor de klant zouden kunnen hebben.

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste elementen inzake dit belangenconflictenbeleid.

 

1. Wat is een belangenconflict?
Een belangenconflict in het kader van verzekeringsdistributiediensten kan als volgt worden omschreven:

  • Een situatie waarin de belangen van AIG of van één van de vennootschappen van de AIG groep (met inbegrip van bestuurders, effectieve leiders, werknemers, medewerkers, enz.) en die van haar klanten van elkaar verschillen of tegenstrijdig zijn met elkaar.
  • Een situatie waarin het belang van (een groep van de) klant(en) verschilt van het belang van een andere (groep van de) klant(en).

 

2. Hoe worden belangenconflicten beheerd?
De aanpak van AIG op het gebied van belangenconflicten omvat verschillende stappen:

(i) Het identificeren van belangenconflicten

Een goed beheer van belangenconflicten is alleen mogelijk wanneer de belangenconflicten die zich mogelijks zouden kunnen voordoen bekend zijn. Daarom identificeert AIG situaties die in het kader van het verstrekken van verzekeringsbemiddelingsdiensten tot een belangenconflict zouden kunnen leiden. De inventarisatie hiervan wordt beheerd door de afdeling Compliance (met de medewerking van andere afdelingen). Voorbeelden van belangenconflicten die geïdentificeerd worden, zijn onder meer:

  • Het maken van winst of lijden van verlies ten koste van klanten;
  • Een belang bij het resultaat van de verzekeringsdistributiedienst of transactie, dat verschilt van het belang van de klant
  •  Een financiële of andere drijfveer om het belang van andere klanten te laten voorgaan op dat van de klant in kwestie;
  • Het misbruik van vertrouwelijke informatie over klanten;
  • Het ontvangen of het aanbieden van voordelen (geld, goederen en/of diensten) en/of geschenken die een neutrale houding zouden kunnen bemoeilijken;
  • Het aanbieden van onaangepaste of ongeschikte verzekeringen of verzekeringen die niet voldoen aan de behoeften en wensen van de klant;

(ii) Maatregelen om potentiële belangenconflicten te beheren

Wij verwachten van al onze medewerkers dat zij een onafhankelijke houding aannemen in hun omgang met klanten. Onze werknemers ontvangen geen vergoeding of bonus die specifiek verbonden is aan het afsluiten van een verzekeringspolis.

Teneinde te vermijden dat een potentieel belangenconflict uw belangen of deze van andere klanten zou kunnen schaden, heeft AIG een aantal gepaste organisatorische maatregelen genomen en/of regels uitgewerkt inzake onder meer de uitwisseling en het gebruik van informatie, de vorming van en het toezicht op haar werknemers, het voorkomen van ongepaste beïnvloeding, het geven en/of ontvangen van voordelen en/of geschenken, enz.

(iii) Kennisgeving van belangenconflicten

Wanneer het onmogelijk is om een belangenconflict gepast te beheren of de genomen maatregelen de belangen van de klant onvoldoende beschermen, informeert AIG de klant tijdig over het bestaan en de bijzonderheden van dit belangenconflict, zodat deze een weloverwogen beslissing kan nemen over het al dan niet aangaan en/of voortzetten van de dienstverlening in die specifieke situatie.

(iv) Registratie van belangenconflicten die zich voordoen

Een belangenconflict wordt gemeld aan de compliance-afdeling.

(v) Opleiding en communicatie

AIG zorgt ervoor dat haar medewerkers een gepaste opleiding krijgen inzake het beheer van  belangenconflicten en dat de specifieke regels en procedures het voorwerp uitmaken van een bijzondere mededeling.

(vi) Procedures en gedragscodes

Binnen de AIG groep zijn er gedragscodes en compliance programma’s in voege betreffende verschillende activiteiten en onderwerpen, die in het kader van andere specifieke verplichtingen geïmplementeerd werden (bv. een procedure inzake geschenken en entertainment, enz). Deze gedragscodes ondersteunen mede het beheer van belangenconflicten.

AIG schenkt bovendien aandacht aan de vergoedingen en de voordelen die zij aan haar klanten en/of derden zou kunnen aanbieden, of van haar klanten en/of derden zou kunnen ontvangen in het kader van haar verzekeringsactiviteiten. : AIG hecht er belang aan dat deze vergoedingen en/of voordelen niet worden verkregen of toegekend op zodanige wijze dat er conflicten ontstaan met de plicht in het belang van de klanten te handelen.

U kunt hier ons Privacybeleid raadplegen

Indien u meer informatie wenst, in het bijzonder over het beleid inzake belangenconflicten, kan u ons schriftelijk contacteren:
• Per e-mail: info.belgium@aig.com
• Per post: AIG Europe SA, Belgisch bijkantoor- Compliance afdeling, Pleinlaan 11, 1050 Brussel.

Copyright © 2018 AIG Europe SA
Last update: April 23, 2020