Skip Navigation
 

Belangrijke informatie

Uw Verzekeraar AIG en haar toezichthouder

Uw verzekeraar is AIG Europe S.A, een vennootschap naar Luxemburgs recht (RCS  n° B 218806). Maatschappelijke zetel te 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg. Verzekeraar met vergunning van het Luxemburgs Ministerie van Financiën en onder toezicht van het Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, GH Luxemburg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1,  caa@caa.lu, http://www.caa.lu/

Belgisch bijkantoor gevestigd te Pleinlaan 11, 1050 Brussel, België. RPR Brussel - BTW BE 0692.816.659, ingeschreven bij de Nationale Bank van België (NBB) onder het nummer 3084. De NBB is gevestigd te Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be

Offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden

Voor een offerte met een berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, kan de verzekeringnemer contact opnemen met de makelaar. Voor verdere informatie kan de verzekeringnemer ook rechtstreeks contact opnemen met de Verzekeraar via e-mail, per post, fax en telefoon:

• Per e-mail: info.belgium@aig.com

• Per telefoon: 02 739 96 20

• Per fax: 02 739 93 93

• Per post: AIG Europe SA, Pleinlaan 11, 1050 Brussel.

Het is noodzakelijk om de algemene en bijzondere voorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.
 

Duurtijd van de verzekeringsovereenkomst

De duurtijd van de verzekeringsovereenkomst kan verschillen naargelang o.a. het risico en de verleende dekking. Hiervoor verwijst de Verzekeraar naar de algemene en/of bijzondere voorwaarden van het verzekeringsproduct.
 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Indien de verzekeringnemer in België gevestigd is, zullen de precontractuele betrekkingen tussen de Verzekeraar, de verzekeringnemer en de verzekeringsovereenkomst in principe beheerst worden door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de precontractuele betrekkingen, de uitvoering en/of interpretatie van een verzekeringsovereenkomst naar Belgisch recht, zal tot de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken behoren.

 

Klachten

De Verzekeraar streeft ernaar om de verzekerde op een correcte en snelle manier te behandelen. Mocht de verzekerde, ondanks de inspanningen van de Verzekeraar, toch niet tevreden zijn, kan deze als volgt een klacht indienen:

• Per e-mail: belgium.complaints@aig.com

• Per telefoon: 02 739 96 90

• Per fax: 02 739 93 93

• Per post: AIG Europe SA, Complaints, Pleinlaan 11, 1050 Brussels

De Verzekeraar verzoekt de verzekerde om steeds het polisnummer of het nummer van het schadedossier en, indien mogelijk, de naam van de contactpersoon bij de Verzekeraar te vermelden.
 

Ombudsman

Indien de Verzekeraar geen toereikende oplossing aan de verzekerde kan bieden en indien de klacht van de verzekerde betrekking heeft op een verzekeringsovereenkomst naar Belgisch recht, kan de verzekerde zich ook richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen.

• Per e-mail: info@ombudsman.as

• Per telefoon: 02 547 58 71

• Per fax: 02 547 59 75

• Per post: Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeussquare 35, 1000 Brussel

• Website: www.ombudsman.as

Het indienen van een klacht verhindert het recht van de verzekerde niet om een gerechtelijke procedure op te starten.