Belangrijke Informatie

Uw verzekeraar is AIG Europe S.A, een vennootschap naar Luxemburgs recht (RCS  n° B 218806). Maatschappelijke zetel te 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg. Verzekeraar met vergunning van het Luxemburgs Ministerie van Financiën en onder toezicht van het Commissariat aux Assurances 11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1
caa@caa.luwww.caa.lu

Belgisch bijkantoor gevestigd te Pleinlaan 11, 1050 Brussel, België. RPR Brussel - BTW BE 0692.816.659, ingeschreven bij de Nationale Bank van België (NBB) onder het nummer 3084. De NBB is gevestigd te Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be

Voor een offerte met een berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, kan de verzekeringnemer contact opnemen met de makelaar. Voor verdere informatie kan de verzekeringnemer ook rechtstreeks contact opnemen met de Verzekeraar via e-mail, per post, fax en telefoon:

 • Per e-mail: contact.be@aig.com
 • Per telefoon: 02 739 9620
 • Per fax: 02 739 9103
 • Per post: AIG Europe SA, Pleinlaan 11, 1050 Brussel.

Het is noodzakelijk om de algemene en bijzondere voorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

De duurtijd van de verzekeringsovereenkomst kan verschillen naargelang o.a. het risico en de verleende dekking. Hiervoor verwijst de Verzekeraar naar de algemene en/of bijzondere voorwaarden van het verzekeringsproduct.

Indien de verzekeringnemer in België gevestigd is, zullen de precontractuele betrekkingen tussen de Verzekeraar, de verzekeringnemer en de verzekeringsovereenkomst in principe beheerst worden door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de precontractuele betrekkingen, de uitvoering en/of interpretatie van een verzekeringsovereenkomst naar Belgisch recht, zal tot de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken behoren.

De Verzekeraar streeft ernaar om de verzekerde op een correcte en snelle manier te behandelen. Mocht de verzekerde, ondanks de inspanningen van de Verzekeraar, toch niet tevreden zijn, kan deze als volgt een klacht indienen:

 • Per e-mail: belgium.complaints@aig.com
 • Per telefoon: 02 739 9690
 • Per fax: 02 739 9393
 • Per post: AIG Europe SA, Complaints, Pleinlaan 11, 1050 Brussels

De Verzekeraar verzoekt de verzekerde om steeds het polisnummer of het nummer van het schadedossier en, indien mogelijk, de naam van de contactpersoon bij de Verzekeraar te vermelden.
 

Ombudsman

Indien de Verzekeraar geen toereikende oplossing aan de verzekerde kan bieden en indien de klacht van de verzekerde betrekking heeft op een verzekeringsovereenkomst naar Belgisch recht, kan de verzekerde zich ook richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen.

 • Per e-mail: info@ombudsman.as
 • Per telefoon: 02 547 5871
 • Per fax: 02 547 5975
 • Per post: Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeussquare 35, 1000 Brussel
 • Website: www.ombudsman.as

Het indienen van een klacht verhindert het recht van de verzekerde niet om een gerechtelijke procedure op te starten.