Bestuurdersaanprakelijkheid Toolkit

Ondernemers nemen beslissingen op vele momenten in de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld over het aangaan van een risicovolle lening of het stopzetten van activiteiten.  Als een aandeelhouder, bank of een andere derde partij hier meent schade van te ondervinden kan dat op het privévermogen worden verhaald.
Onze Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering helpt om de advocaatkosten in die situaties te voldoen en het privévermogen te beschermen.

Best Fit & Minimum Premie

Best Fit 

We bieden oplossingen voor elk bedrijf dat een rechtspersoon of vereniging en stichting is.

Minimum Premie

De minimum premie is € 250,-

Product Informatie

Om meer te weten te komen over dekkingen en speciale kenmerken & voordelen van deze verzekering

AIG Online

Werken met het AIG Online platform heeft heel wat voordelen: maak documenten aan die u nodig heeft en lever een snelle service aan uw klanten, zorg voor een lagere minimumpremie en wijzig de polisgegevens eenvoudig zelf. Meer over AIG Online

Meestgestelde Vragen

We raden aan een D&O polis steeds af te sluiten op het hoogste niveau welke geen managementvennootschap is (vb. op niveau van de holding). Dit zorgt ervoor dat alle onderliggende filialen automatisch mee gedekt zijn.

De onderstaande wijzigingen dienen gemeld te worden omdat deze het risico kunnen veranderen en zodat de verzekeringnemer op de best mogelijke manier verzekerd is:

a.        Omzetwijziging van meer dan 30%
b.       Overname
c.        Een filiaal in USA en/of Canada

Onze D&O polissen bieden wereldwijde dekking. Het begrip ‘wereldwijde dekking’ wordt soms echter ondergraven door bepaalde nationale wetgeving. Helaas kan geen enkele verzekeraar hierdoor garanderen dat een schade altijd (lokaal) zal uitbetaald kunnen worden. Dit valt buiten de beslissingsmacht van een verzekeraar en is gerelateerd aan protectionistische wetgeving.
Algemeen kan gesteld worden dat één polis dient te worden afgesloten per rechtsgebied dat men wil afdekken. Van dit principe wordt afgeweken door het vrij verkeer van diensten (FOS) binnen de EU. Risico’s binnen de lidstaten van de EU kunnen onder één polis ressorteren die in één van de EU-lidstaten wordt afgesloten. Indien de klant een filiaal of medeverzekerde buiten de EU wenst op te nemen in de polis, gelieve contact op te nemen met AIG. 

Nee, onze AIG D&O polissen bieden automatisch dekking voor de filialen (Artikel 2.28) waar de Verzekeringsnemer direct of indirect een meerderheid heeft van stemgerechtigde aandelen (Artikel 2.10). Deze dienen aldus niet expliciet vermeld te worden in de polis. Een expliciete vermelding van filialen als medeverzekerden ondergraaft bovendien het principe van automatische dekking en gaat, naar onze ervaring, enkel administratieve opvolging vragen voor alle partijen (klant/makelaar/AIG) in geval van wijzigingen. Gelieve filialen dus niet als medeverzekerden te vermelden in de polis. 

Niets, onze D&O polissen bieden een uitbreiding voor automatische dekking (conform de voorwaarden, Artikel 3.1) betreffende nieuwe filialen. Voor zoverre deze nieuwe filialen voldoen aan deze voorwaarden dient er aldus geen wijziging te zijn aan de bestaande polis. Hierbij is er een uitzondering voor filialen in USA/Canada. Zie punt 2.

Ja, voor zoverre de gewenste medeverzekerde(n) voldoen aan de definitie (Artikel 2.32 en Artikel 2.33) van Verwante Vennootschap/Verwante Vereniging/Medeverzekerde kunnen zij toegevoegd worden aan de polis. Voor polissen via AIG Online is er een beperking tot maximum 5 medeverzekerden. Indien er meer dan 5 medeverzekerden dienen opgenomen te worden zullen we bekijken of het contract al dan niet via AIG Online kan verder lopen. We zullen dan overwegen dit contract buiten het platform te behandelen.

Nee, we wensen geen managementvennootschappen op te nemen in onze polissen D&O. Managementvennootschappen genieten van dekking in de polis conform onze uitgebreide definitie van Bestuurder (Artikel 2.4). 

Niets, alle voormalige/huidige/toekomstige bestuurders zijn automatisch gedekt (Artikel 2.34) in een AIG D&O polis. De klant/makelaar dient hier aldus geen melding van te maken bij AIG.

AIG verstrekt jaarpolissen met een automatische hernieuwing (Artikel 8.4). Een polis kan worden stopgezet mits dit minstens 3 maanden en een dag voor vervaldag wordt aangegeven. Een tussentijdse stopzetting wordt enkel aanvaard bij bewijs van schrapping van een vennootschap (bijvoorbeeld schrapping uit het handelsregister). 

Als de polis is stopgezet wegens niet-betaling, kan de polis niet opnieuw in voege worden gesteld. In elk ander geval dient de polis opnieuw te worden onderschreven. 

De belangrijkste uitsluitingen in onze D&O polis zijn:

 •  Intentionele daden
 • Gekende feiten en omstandigheden
 • Sancties en strafrechtelijke boetes
 • Lichamelijke en materiële schade (conform Artikel 4.3)
 • Salarissen en schadevergoedingen
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Belastingen


De belangrijkste voordelen zijn:

 • Automatische uitloopperiode van 60 maanden
 • Geen sublimieten voor de D&O dekkingen inzake milieu en EPLi
 • Geen beperkingen voor mandaten in VZW’s
 • Geen uitsluiting van US claims
 • Geen uitsluitingen m.b.t. entiteiten met een negatief eigen vermogen
 • Geen opzegging van de polis na een schadegeval

Een polis wordt buiten het platform behandeld omwille van onderstaande redenen:

 • Limiet boven de €5.000.000
 • Grote internationale structuur (zeker in het geval er een lokale polis nodig is)
 • Complex organigram en/of meer dan 5 medeverzekerden
 • Indien de verzekeringsnemer zich niet in België of Luxemburg bevindt


We baseren ons op het Eigen Vermogen en Balanstotaal maar houden ook rekening in onze analyse met onderstaande gegevens:

-        Activiteit

-        Belangrijkste cijfers:

 • Eigen vermogen
 • Balanstotaal
 • Omzetcijfer
 • Schulden op ten hoogste 1 jaar

Analyse Jaarrekening:

 • Solvabiliteitsratio
 • Rentabiliteitsratio (& Cashflow)

Bij twijfel kan u ons steeds contacteren zodat we dit verder kunnen bekijken. 

Dit bijvoegsel wordt automatisch toegevoegd aan de offerte indien aangeduid werd dat één of meerdere van de vennootschappen minder dan 24 maanden geleden werd opgericht. Volgens het Belgisch recht, zijn de Oprichters van vennootschappen aansprakelijk ingeval van faillissement, uitgesproken binnen de drie jaar na de oprichting. Dit wanneer blijkt dat het maatschappelijk kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar. Het gaat dus enkel om het geval waar de vennootschap haar eerste 3 jaren niet overleeft en het gevolgen heeft voor de aandeelhouders in hun hoedanigheid van Oprichters.

In dit geval gaat het dus over Oprichtersaansprakelijkheid en niet over Bestuurdersaansprakelijkheid. Dit bijvoegsel is dus een verduidelijking naar de klant en geen uitsluiting. Ook andere verzekeraars zullen dit (al dan niet expliciet) uitsluiten in hun D&O polis.

Dit bijvoegsel wordt automatisch toegevoegd in een polis waarin één of meerder van de vennootschappen een onvolkomen rechtspersoonlijkheid heeft. Het bijvoegsel neutraliseert de negatieve gevolgen en risico’s die met vennootschapsvormen met een onvolkomen rechtspersoonlijkheid (VOF-CVA-CV-SC-SNC) gepaard gaan. 

Voor elke offerte en polis welke nog niet gerefereerd werd kan u alle gegevens aanpassen door te klikken op 'Wijzig'. Voor een naam en adreswijziging dient u eerst op 'Aanpassen klantgegevens' te klikken.

Opgepast: elke wijziging binnen een polis zal gerefereerd worden naar AIG om na te gaan of er een wijziging is van het risico.

Sinds een aantal maanden maken we gebruik van een extra beveiliging voor het inloggen op het systeem via Okta. Indien uw account geblokkeerd is kan u contact opnemen met de collega's van AIG Online via BeluxAIGonline@aig.com of 02/739.96.40. Dergelijke aanvragen worden dagelijks snel opgevolgd.

Meer Informatie

Documenten

Download hier alle relevante documenten voor Financial Lines

IPID

Vind hier de Information Insurance Protection Documents

Kennis Artikelen

Lees hier onze meest recente kennis artikelen