Beroepsaansprakelijkheid Toolkit

Elke dag moeten professionals beslissingen nemen waarvan sommige, zelfs jaren later, in twijfel kunnen worden getrokken. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kunnen verzekerden hun werk doen zonder zich zorgen te maken over het verleden.

Best Fit & Minimum Premie

Best Fit 

Intellectuele dienstverleners. Voorbeelden hiervan zijn ICT-bedrijven, management consultants en projectmanagers. Naast de bovengenoemde beroepen biedt Beroepsaansprakelijkheid ook verzekeringsmogelijkheden voor andere beroepsgroepen.

Minimum Premie

Via het AIG Online platform is de minimumpremie €450 (€150.000 dekking) of €550 (€250.000 dekking). De minimumpremie zonder gebruik van AIG Online is €1000.

Product Informatie

Om meer te weten te komen over dekkingen en speciale kenmerken & voordelen van deze verzekering

AIG Online

RECLAMEBUREAU / TELEMARKETEER

COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS CONSULTANCY

FINANCIAL CONSULTANCY (NIET REVISOR/AUDITOR)

HUMAN RESOURCE CONSULTANCY / RECRUITMENT AGENT

ICT-CONSULTANCY

JOURNALIST

LEGAL CONSULTANCY (NIET ADVOCATEN)

MARKETING CONSULTANCY

BEMIDDELAAR

FOTOGRAAF / CAMERAMAN (NIET MEDIA)

BEROEPSVERENIGING

UITGEVERS

RISK MANAGEMENT CONSULTANCY

STRATEGIC MANAGEMENT CONSULTANCY / BUSINESS DEVELOPMENT CONSULTANCY / CHANGE MANAGEMENT CONSULTANCY

OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSCONSULTANTS

VERTALER / TOLK

Werken met het AIG Online platform heeft heel wat voordelen: maak documenten aan die u nodig heeft en lever een snelle service aan uw klanten, zorg voor een lagere minimumpremie en wijzig de polisgegevens eenvoudig zelf. Meer over AIG Online

Meestgestelde Vragen

Hieronder vind je een overzicht van de informatie:

 • Een ingevulde, gedateerde en ondertekende vragenlijst (te vinden op de website)
 • Een kopie van het dienstverleningscontract
 • Een duidelijke omschrijving van de activiteit (eventueel ook de link naar de website)
 • De laatst gekende omzet (plus - indien van toepassing - omzet gerealiseerd in de USA en/of Canada)

Opmerking: AIG biedt geen oplossing aan voor:

 • Medische en paramedische beroepen
 • Constructie-gerelateerde beroepen

Bovenstaande is geen limitatieve opsomming, maar een verduidelijking.

De onderstaande wijzigingen dienen gemeld te worden omdat deze het risico kunnen veranderen en zodat de verzekeringnemer op de best mogelijke manier verzekerd is:

 • Omzetstijging van meer dan 25% (door bijvoorbeeld een overname)
 • Wijziging van de activiteit
 • Een overname of acquisitie
 • De oprichting van een nieuw filiaal
 • Activiteiten in de USA en/of Canada

De hoogte van de nieuwe premie hangt hoofdzakelijk af van de activiteit, omzet, limiet en vrijstelling.

Bijkomende werknemers of stagiaires hoeven niet aangegeven te worden. Deze zijn automatisch gedekt.

De dekking van de polis is wereldwijd met uitsluiting van USA en Canada. AIG dient dus op de hoogte te worden gebracht van activiteiten die in de USA en/of Canada worden uitgevoerd.

Let op: activiteiten in het buitenland staan niet gelijk aan vestigingen in het buitenland. Er wordt speciale aandacht geschonken aan vestigingen buiten de EU aangezien er in dit geval het principe van ‘vrijheid van dienstverlening’ niet van toepassing is.  

Nee, dit is niet nodig; er geldt een automatische dekking. Zo ook voor nieuwe filialen, maar alleen indien:

 • De activiteit hetzelfde is
 • De omzet gegenereerd door het filiaal niet meer dan 10% van de geconsolideerde omzet bedraagt
 • Het filiaal binnen de EU gevestigd is

Grosso modo is een filiaal een onderneming waarin de verzekeringnemer rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 50% van de aandelen bezit.

Ja, zusterondernemingen (dus geen filiaal), kunnen opgenomen worden als medeverzekerde, mits zij dezelfde activiteit uitoefenen. Wel kan er eventueel een bijpremie worden aangerekend als de medeverzekerde een groot deel van de totale omzet genereert.  AIG dient dus het percentage van de omzet te weten, dat de medeverzekerde bijdraagt.

Soms wenst de klant van de verzekeringnemer vermeld te worden als een “additional insured” in de polis. Dat is mogelijk mits de naam en het adres van de “additional insured” worden meegegeven. Er wordt hiervoor een speciaal bijvoegsel uitgegeven.

Let op: Een medeverzekerde heeft dezelfde rechten en plichten als verzekeringnemer, een “additional insured” niet. Bij een ‘Additional insured’ dekken we claims gericht tegen de “additional insured” veroorzaakt door beroepsfouten begaan door een verzekerde.

Polissen Beroepsaansprakelijkheid zijn claims made polissen. Dat houdt in dat er dekking wordt geboden voor beroepsfouten begaan na de ingangsdatum waarvoor een schade-eis tegen de verzekeringnemer wordt ingesteld, na de ingangsdatum. Daarenboven geldt er voor deze polissen een uitloopperiode van 36 maanden. De ingangsdatum die gekozen kan worden, kan maximaal 7 dagen in het verleden liggen.

Indien de klant eerder verzekerd is geweest, kan dit aangeduid worden op het AIG Online platform. De aanvraag zal op dit moment gerefereerd worden aan onze onderschrijvers. Zij bekijken het schadeverleden van de klant, en de condities van de vroegere polis en besluiten op basis daarvan of de ingangsdatum van de nieuwe polis dezelfde kan zijn als de ingangsdatum van de oude polis. Er wordt hiervoor in de regel geen bijpremie aangerekend. 

AIG verstrekt jaarpolissen met een automatische hernieuwing (art. 11.4 van de algemene voorwaarden). Een polis kan worden stopgezet mits dit minstens 3 maanden en een dag voor vervaldag wordt aangeven.

Stopzetting van de activiteit betekent niet dat het risico verdwijnt (zie uitloopperiode conform claims made principe). Een tussentijdse stopzetting wordt enkel aanvaard bij bewijs van schrapping van een vennootschap (bijvoorbeeld schrapping uit het handelsregister). 

Als de polis is stopgezet wegens niet-betaling, kan de polis niet opnieuw in voege worden gesteld. In elk ander geval dient de polis opnieuw te worden onderschreven. 

De limiet kan in sommige gevallen verhoogd worden, maar veelal is dat niet nodig. Vaak wordt de dekking rechtsbijstand verward met de verdedigingskosten.  De verdedigingskosten vallen onder de dekking BA Beroep ten belope van de volledige limiet BA Beroep. De limiet Rechtsbijstand betreft een uitbreiding die voornamelijk de kosten dekt indien de verzekerde zelf een derde extra contractueel aansprakelijk wenst te stellen in geval van zaak-/letselschade. 

 • Bekende Feiten & Omstandigheden
 • Verzwaring Contractuele Aansprakelijkheid (aanvaarding boeteclausules voor bv. laattijdige levering)
 •  Opzet/Zware fout (wel gedekt voor niet-leidinggevende aangestelden)
 • Kosten- en tijdsoverschrijding: Schade-eisen gebaseerd op/of voortvloeiend uit een verkeerde vaststelling van kostenbegrotingen en/of tijdsplanningen 

Smaad & Laster

De uitbreiding schending Intellectuele Eigendomsrechten

 • Auteurssrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten, copyrights, tekeningen-en modellenrechten, databankrechten, vertrouwelijke cliëntgegeven
 • Opgelet: Uitsluiting patenten
  • Verlies van Documenten (Incl. wedersamenstelling)
  • Standaard uitbreiding onderaannemers
  • Dekking voor schade-eisen ingesteld tegen de verzekeringnemer als gevolg van een beroepsfout begaan door een onderaannemer. De persoonlijke aansprakelijkheid van de onderaannemer blijft uitgesloten. Dit wil concreet zeggen dat AIG de schade kan verhalen op de onderaannemer.

Automatische dekking Nieuwe Filialen

 • Blanco Schadeverleden
 • Omzet < 10% van de totale omzet van de verzekeringsnemer
 • Zelfde activiteiten
 • Binnen EU

Opzet – zware fout van werknemers of aangestelden

Aanwezigheid (tucht)rechterlijke instantie

 In verband met de gedekte claim

 • Partners, vennoten bestuurders: 300 EUR/dag
 • Aangestelde: 150 EUR/dag

Laattijdige levering Carve-back

 • Laattijdige levering door beroepsfout

Mogelijkheid tot uitbreiding USA/Canada

Geen vrijstelling op verdedigingskosten

 • Indien er geen schadeloosstelling moet betaald worden omwille van succesvolle verdediging 

Er wordt een referral gegenereerd in het geval dat:

 • Voor BA Beroep een limiet van 1.000.000 EUR of meer gevraagd wordt
 • Voor BA Uitbating en/of BA Na Levering limieten van 2.500.000 EUR gevraagd worden
 • De activiteit ‘andere’ wordt geselecteerd
 • Er opmerkingen worden ingevuld
 • Er wordt aangeduid dat de klant producten vervaardigt, levert of produceert
 • De klant actief is in Mergers & Acquisitions

Teneinde onze onderschrijvers toe te laten deze wijziging te analyseren en eventueel te onderschrijven, hebben we steeds volgende info nodig:

 • De meest recente jaaromzet
 • Specifieke reden voor het optrekken van de limiet.

 

Voor elke offerte en polis welke nog niet gerefereerd werd kan u alle gegevens aanpassen door te klikken op 'Wijzig'. Voor een naam en adreswijziging dient u eerst op 'Aanpassen klantgegevens' te klikken.

Opgepast: elke wijziging binnen een polis zal gerefereerd worden naar AIG om na te gaan of er een wijziging is van het risico.

Sinds een aantal maanden maken we gebruik van een extra beveiliging voor het inloggen op het systeem via Okta. Indien uw account geblokkeerd is kan u contact opnemen met de collega's van AIG Online via BeluxAIGonline@aig.com of 02/739.96.40. Dergelijke aanvragen worden dagelijks snel opgevolgd.

Meer Informatie

Documenten

Download hier alle relevante documenten voor Financial Lines

IPID

Vind hier de Information Insurance Protection Documents

Kennis Artikelen

Lees hier onze meest recente kennis artikelen