Ongevallenverzekering Voor Kinderen

Bescherm uw kinderen tegen ongelukken met de Individual Accident Kids verzekering om hun veiligheid te waarborgen. Nu en in de toekomst.

We kunnen onze kinderen niet tegenhouden om te spelen, maar wel de beste zorg en leefomstandigheden garanderen in geval van een ongeluk.

 

Details

Verzekerd

  • Overlijden
  • Blijvende invaliditeit
  • Dagvergoeding voor inhaallessen
  • Medische kosten
  • Esthetische schadeherstelling na een ongeval

Voor wie?

De verzekering is bestemd voor kinderen van
1 maand tot en met 23 jaar. De premie is degressief in functie van het aantal kinderen. Vanaf het vierde kind blijft de premie ongewijzigd.  

Duur van de polis

Tenzij anders vermeld in de polisvoorwaarden, wordt de verzekeringsovereenkomst gesloten voor een duurtijd van 1 jaar en stilzwijgend verlengd.
Opzeggen is mogelijk in overeemstemming met toepasselijke wettelijke bepalingen.

Unieke Kenmerken

Kosten voor esthetische chirurgie

De kosten van esthetische chirurgie voor het herstel van letsels als gevolg van een gedekt ongeval worden tot € 6.200 vergoed middels een voorafgaande medische goedkeuring. Doordat het lichaam van het kind tijdens de groei ingrijpende wijzigingen ondergaat, kan de herstellende chirurgische ingreep op medisch advies worden uitgesteld. In dat geval dient de ingreep ten laatste plaats te vinden wanneer de verzekerde 24 jaar oud is. Later kunnen de kosten niet meer door deze verzekering worden vergoed.

Tijdelijke onbekwaamheid om de lessen te volgen

Behandelingen en revalidatie nemen vaak veel tijd in beslag. Om te voorkomen dat het kind naast fysieke handicap ook nog af te rekenen krijgt met een achterstand in zijn studies, stort AIG dagelijks een vaste som voor inhaalcursussen. Uw kind heeft vanaf de vijftiende dag afwezigheid op school om medische redenen in gevolge een gedekt ongeval maximaal één jaar lang recht op deze dagvergoeding, ongeacht de ernst van de handicap en de aard van de cursussen.

Voornaamste Uitsluitingen & Belangrijke Informatie

  • Lichaamsgebrek en/of een slechte gezondheidstoestand van de verzekerde, die al bestond op het ogenblik dat de verzekeringsovereenkomst van kracht werd en/of op het ogenblik van de aanpassing van de contractuele waarborgen en/of op het ogenblik van het schadegeval, zodat de verzekeraar, indien hij daarvan kennis had gehad, de overeenkomst niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan;
  • Intoxicatie;
  • Sporten, inclusief trainingen, beoefend ten professionelen titel en/of uit hoofde van een bezoldigd contract.
  • Bungee jumping, skydiving en andere gelijkaardige sporten
  • Kinderen ouder dan 18 jaar indien niet meer ten laste van de ouders

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen. Het is noodzakelijk om de polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Belangrijke informatie 

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman en meer.