Skip Navigation
 

Goede redenen om voor de Ongevallenverzekering voor Kinderen van AIG te kiezen

Kinderen zijn kwetsbaar

Kinderen kunnen het slachtoffer worden van een zwaar ongeval. Een moment van onoplettendheid, een auto die te hard rijdt, een verkeerd ingeschat risico, een zware valpartij, een elektrische zaag waarvan de stekker niet uit het stopcontact werd gehaald of gevaarlijke spelletjes ... Uw kind dat zonet nog blaakte van gezondheid, kan hierdoor voor de rest van zijn leven met een beperking moeten leven. We kunnen onze kinderen niet beletten om te spelen, maar we kunnen hen wel de beste zorgen en de beste levensomstandigheden na een ongeval garanderen.
 

Tijdelijke onbekwaamheid om de lessen te volgen

De behandeling en de revalidatie nemen vaak veel tijd in beslag. Om te voorkomen dat het kind naast zijn fysieke handicap ook nog af te rekenen krijgt met een achterstand in zijn studies, stort AIG dagelijks een vaste som voor inhaalcursussen. Uw kind heeft vanaf de vijftiende dag afwezigheid op school om medische redenen in gevolge een gedekt ongeval maximaal één jaar lang recht op deze dagvergoeding, ongeacht de ernst van de handicap en de aard van de cursussen.
 

Kosten van esthetische chirurgie

De kosten van esthetische chirurgie voor het herstel van letsels ten gevolge van een gedekt ongeval worden tot 6.200 € vergoed middels een voorafgaande medische goedkeuring. Doordat het lichaam van het kind tijdens de groei ingrijpende wijzigingen ondergaat, kan de herstellende chirurgische ingreep op medisch advies worden uitgesteld. In dat geval dient de ingreep ten laatste plaats te vinden wanneer de verzekerde 24 jaar oud is. Later kunnen de kosten niet meer door deze verzekering worden vergoed.

Voor wie?

De verzekering is bestemd voor kinderen van 1 maand tot en met 23 jaar. De premie is degressief in functie van het aantal kinderen en vanaf het vierde kind blijft de premie ongewijzigd.  

Wat is er verzekerd?

  • Overlijden
  • Blijvende invaliditeit
  • Dagvergoeding voor inhaallessen
  • Medische kosten
  • Esthetische schadeherstelling na een ongeval

Voornaamste uitsluitingen

  • Lichaamsgebrek en/of een slechte gezondheidstoestand van de verzekerde, die al bestond op het ogenblik dat de verzekeringsovereenkomst van kracht werd en/of op het ogenblik van de aanpassing van de contractuele waarborgen en/of op het ogenblik van het schadegeval, zodat de verzekeraar, indien hij daarvan kennis had gehad, de overeenkomst niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan;
  • Intoxicatie;
  • Sporten, inclusief trainingen, beoefend ten professionelen titel en/of uit hoofde van een bezoldigd contract.
  • Bungee jumping, skydiving en andere gelijkaardige sporten
  • Kinderen ouder dan 18 jaar indien niet meer ten laste van de ouders

 

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen.

Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

 

Duur van de polis

Behoudens andersluidende bepaling in de polisvoorwaarden, wordt de verzekeringsovereenkomst in principe gesloten voor een duurtijd van 1 jaar met stilzwijgende verlenging en met opzegmogelijkheid overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

 

Belangrijke informatie

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman, en dergelijke meer.