Pension Trust Liability

Beschermt bestuurders betrokken bij het beheer van een pensioenfonds

Pension trust liability (PTL) voorziet dekking voor het bedrijf en zijn pensioenregelingen. Inderdaad, ook al kan de bestuurder van een pensioenfonds in theorie persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, zal in de praktijk daarentegen het risico vaak door middel van schadevergoedingen en vrijstellingsclausules door de werkgever of het pensioenplan geregeld worden.

Deze verzekering is ontworpen om verdedigingskosten, schadevergoedingen op basis van een rechterlijke beslissing, schadeloosstellingen en onderzoekskosten van bestuurders, die in het kader van het beheer van het pensioenfonds beschuldigd worden van fouten of gebrek in toezicht dienaangaande, te dekken.

Details

Verzekerd

 • Dekkingswaarborgen
 • Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Inbreuk op privacy
 • Onderzoekskosten
 • Crisis Management
 • Waarborg echtgenoten en erfgenamen

Gedekte schade

 • Verdedigingskosten
 • Schadevergoedingen ingevolge een gerechtelijke veroordeling of een minnelijke schikking
 • Kosten en Uitgaven (Onderzoekskosten, Crisis Management)

Uitbreidingen

 • Nieuwe pensioenregelingen
 • Nieuwe bijdragende onderneming
 • Automatische uitloopperiode

Voor wie?

 • Het Organisme voor de Financiering van Pensioenen (OFP)
 • Iedere bijdragende onderneming
 • Iedere rechtspersoon en natuurlijke persoon in zijn hoedanigheid als:
  •  lid van de Raad van Bestuur van het OFP;
  •  lid van de Algemene Vergadering van het OFP;
  • lid van de Operationele Organen van het OFP;
  • lid van de Sociale Comité’s van het OFP.
 • Iedere natuurlijke persoon in zijn hoedanigheid als:
  • werknemer van het OFP;
  • bestuurder van een bijdragende onderneming;
  •  werknemer van een bijdragende onderneming;
  •  bijzondere commissaris die door de FSMA werd aangeduid;
  •  permanente vertegenwoordiger -natuurlijke persoon- van een verzekerde rechtspersoon;
  • echtgeno(o)t(e), wettig samenwonende partner, erfgenaam, legataris, wettelijke vertegenwoordiger of rechtverkrijgende.

Unieke Kenmerken

Bedrijfsbescherming

Pension trust liability (PTL) voorziet dekking voor het bedrijf en zijn pensioenregelingen. Inderdaad, ook al kan de bestuurder van een pensioenfonds in theorie persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, zal in de praktijk daarentegen het risico vaak door middel van schadevergoedingen en vrijstellingsclausules door de werkgever of het pensioenplan geregeld worden.

Bescherming van de beheerders

De PTL verzekering is ontworpen om verdedigingskosten, schadevergoedingen op basis van een rechterlijke beslissing, schadeloosstellingen en onderzoekskosten van bestuurders, die in het kader van het beheer van het pensioenfonds beschuldigd worden van fouten of gebrek in toezicht, te dekken.

Voornaamste Uitsluitingen & Belangrijke Informatie

 • Burgerrechtelijke of strafrechtelijke boetes en sancties
 • Opzettelijke fouten
 • Reeds bekende feiten, omstandigheden en eerder schade-eisen
 • Schade-eis ingesteld of voortgezet binnen het rechtsgebied van de USA/Canada
 • Onvoldoende financiering voor een financieel tekort in het OFP door onvoldoende bijdragen aan het OFP overeenkomstig de bepalingen in de pensioenregeling, of bijdragen aan de pensioenregeling die niet of niet tijdig zijn betaald of geïncasseerd. Deze uitsluiting is niet van toepassing voor verzekerde personen.

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen. Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Belangrijke Informatie

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman en meer.