Fund Protector

Beschermt beleggingsfondsen en hun bestuurders

AIG's Fund Protector-polis biedt een dekking aansprakelijkheid voor bestuurders en de entiteit. De polis biedt een brede risicodekking, onder andere voor beschuldigingen van wanbeheer, fouten en nalatigheid bij investeringen en de schending van fiduciaire en wettelijke verplichtingen.

Deze polis dekt claims overal ter wereld behalve op plaatsen waar internationale sanctieregimes van toepassing zijn. De verzekerde personen en entiteiten kunnen zonder extra kosten genieten van een verlengde uitloopperiode.  

Details

Verzekerd

  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, waaronder bestuursfuncties bij externe entiteiten;
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dekt de aansprakelijkheid van het fonds als de juridische entiteit.

Standaard uitbreidingen

  • Uitbreiding voor onderzoeken en procedures tegen bestuurders;
  • Dekking ook beschikbaar voor alle buitenbalansvehikels die opgezet worden voor exclusief gebruik door het fonds en voor hun bestuurders;
  • Eveneens dekking voor fouten begaan door onderaannemers;
  • Vrije advocaatkeuze bij claims m.b.t. bestuurdersaansprakelijkheid
  • Aanvullende en afzonderlijke verzekerde bedragen voor de onafhankelijke bestuurders van het fonds;
  • Public relations-uitgaven om reputatieschade als gevolg van een claim tot een minimum te beperken;
  • Partners, erfgenamen, nalatenschappen en vertegenwoordigers worden onder deze polis als verzekerd beschouwd;
  • Crisiskosten in verband met uitleveringsprocedures voor bestuurders.

Voor wie?

Beleggingsfondsen en hun bestuurders, inclusief hun General Partners.

Voornaamste Uitsluitingen & Belangrijke Informatie

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen. Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Belangrijke Informatie

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman en meer.