Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Helpt bestuurders de toekomst het hoofd te bieden en zaken te doen met vertrouwen

Bestuurders, managers en directeurs van elk bedrijf, ongeacht de grootte of aard van de activiteiten, dragen belangrijke verantwoordelijkheden ten gevolge van hun daden van bestuur en de bevoegdheden die hen worden toevertrouwd. Dit zou kunnen leiden tot schadeclaims tegen hen voor effectief of beweerde schending van verplichtingen, nalatigheid, fouten en verzuim. Acties gericht tegen het bedrijf en het management brengen een hoge mate van persoonlijke aansprakelijkheid met zich mee. Potentiële gevolgen gaan van hoge boetes en zelfs tot gevangenisstraffen. Het onmiddellijk en effectief reageren op elke mogelijke bedreiging is dus duidelijk uiterst noodzakelijk. 

De Bestuurdersaansprakelijkheidspolis beschermt uw privé vermogen in situaties waarin u persoonlijk aansprakelijkheid gehouden wordt tot betalen van de schade. De polis voorziet ook in tussenkomst voor de verdedigingskosten, zowel bij burgerrechtelijke alsook strafrechtelijke procedures, voortvloeiende uit een schade eis ingesteld tegen u  in uw hoedanigheid als bestuurder.

 

Verzekerd

Voor wie?

 • Iedere voormalige, huidige of toekomstige bestuurder (Bestuursfouten verjaren pas na 5 jaar.)
 • Zaakvoerders, leden van het Directiecomité, feitelijke maatschappelijke lasthebbers en de vereffenaars van filialen.
 • De rechtspersonen/managementvennootschappen en hun permanente vertegenwoordigers
 • De echtgenoten, partner, erfgenamen en legatarissen wanneer ze worden aangesproken in het kader van een bestuursfout van de erflater of de overleden partner.

Dekkingen

 • De burgerrechtelijke, strafrechtelijke en administratieve vorderingen; ongeacht wie de vordering instelt, of deze gegrond is of niet!
 • Uw schadevergoeding en gerechtskosten. Wij betalen de verdedigingskosten vanaf het begin van de procedure. Bovendien bent U volledig vrij in de keuze van uw advocaat.
 • Uw mandaten in filialen en vennootschappen waarin u een meerderheidsparticipatie aanhoudt (wereldwijd).
 • De externe mandaten die u opneemt in vennootschappen waarin u geen meerderheidsaandeelhouder bent.
 • De kosten om uw reputatie te herstellen
 • De kosten om de intrekking of het ontslag van rechterlijke beslissingen te verkrijgen
 • De verdedigingskosten zijn gedekt zonder sublimiet

Voornaamste uitsluitingen

 • Intentionele daden
 • Gekende feiten of omstandigheden
 • Lichamelijke en materiële schade (met carve-back)
 • Belastingen
 • Onverzekerbare boete

Voor wie?

 • Voor private en beursgenoteerde ondernemingen

Dekkingen

 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Onderzoekskosten voorafgaand aan een mogelijke schadeclaim
 • Bijzondere excess bescherming voor niet-uitvoerende bestuurders
 • Vennootschapseffecten (niet voor private bedrijven)

Uitbreidingen

 • Noodfinanciering voor bestuurders in het geval van inbeslagname van bezittingen
 • Reputatiebescherming: PR bescherming voor bestuurders wiens integriteit aangevallen wordt door pers of sociale media
 • Dekking voor Insolventiehoorzittingen
 • Reglementaire handhaving
 • Kosten om aansprakelijkheidsclaims te voorkomen
 • Internationale rechtsmacht
 • Kosten voor hoorzittingen met betrekking tot onderzoeken uitgaande van een aandeelhouder
 • Nieuwe dochterondernemingen
 • Uitloopperiode
 • Levenslange uitloopperiode voor voormalige verzekerde personen
 • Kosten bij noodsituatie

Voornaamste uitsluitingen

 • Opzettelijk handelen of nalaten
 • Bekende feiten, omstandigheden en eerdere schade-eisen
 • Lichamelijke en materiële schade
 • Belastingen     
 • Onverzekerbare boetes en sancties

Unieke Kenmerken

Maakt gerechtsonderzoek dragelijk

Het aantal overheidsorganen of autoriteiten dat een bedrijf kan onderzoeken groeit en daarbij wordt vandaag meer en meer gefocust op KMO’s. Ook al vormt een individu niet persoonlijk het onderwerp van het onderzoek, onmiddellijke juridische begeleiding en advies kan steeds helpen en zo kan misschien vermeden worden dat de situatie escaleert.

De best mogelijke verdediging

Onderzoeken en rechtszaken zijn tijdrovend en zeer duur. De Bestuurdersaansprakelijkheidspolis van AIG verzekert zijn klanten dat ze kunnen genieten van de best mogelijke wettelijke vertegenwoordiging en bijstand vanaf de eerste ingebrekestelling.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Aangezien bestuurders en managers in sommige gevallen gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn, kan een fout van een van hen financiële en persoonlijke gevolgen hebben voor de anderen, die correct gehandeld zouden kunnen hebben. Een sterke en volledige dekking kan het vertrouwen dat vereist is om samen te kunnen werken helpen opbouwen.

Voornaamste Uitsluitingen & Belangrijke Informatie

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen. Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Belangrijke Informatie

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman en meer.