Kosten en lasten

Informatie over kosten en lasten - Document bestemd voor de makelaar

Overeenkomstig het reglement “kosten en lasten” van de FSMA in voege sinds 01.01.2018, vindt U hierna een overzicht van de geraamde acquisitiekosten en administratiekosten.
In functie van de dekkingen en limieten die de verzekeringnemer specifiek wenst te onderschrijven kan een combinatie van de vermelde percentages van toepassing zijn.

 

Tak

Beschrijving

% Acquisitiekosten

% Administratiekosten

       

1

Ongevallen

12,9%

7,3%

2

Ziekte Gewaarborg Inkomen Individueel

13,9%

7,3%

2

Ziekte Andere Individuele Contracten

15,0%

7,3%

2

Ziekte Andere Collectieve Contracten

18,4%

7,3%

3

Voertuigcasco

5,8%

8,1%

10

Burgelijke Aansprakelijkheid Auto

2,9%

8,1%

13

Burgelijke Aansprakelijkheid Uitbating

8,3%

9,3%

13

Burgelijke Aansprakelijkheid Beroep Andere

12,7%

8,0%

13

Burgelijke Aansprakelijkheid Poll

5,9%

0,7%

13

Burgelijke Aansprakelijkheid Na Levering

8,0%

9,2%

13

Burgelijke Aansprakelijkheid Andere

1,8%

9,2%

16

Diverse Geldelijke Verliezen

36,4%

7,5%

18

Bijstand

0,5%

0,0%

Bepaalde takken zijn niet opgenomen in de lijst. De reden hiervoor kan zijn dat we in deze takken enkel grote riciso’s onderschrijven (hierop is het reglement kosten en lasten niet van toepassing).  

 

Waarschuwing

Merk op dat als u verschillende verzekeringsovereenkomsten gaat vergelijken, u niet enkel de geraamde kosten en lasten van de overeenkomsten met elkaar mag vergelijken, maar ook andere elementen in aanmerking moet nemen, zoals de reikwijdte van de waarborgen, het bedrag van eventuele franchise of de uitsluitingsclausules. De hierboven opgegeven ramingen geven een beter zicht op het premiegedeelte dat wordt aangewend voor de dekking van het risico dat de verzekeringsovereenkomst afdekt. Het saldo van de premie, na aftrek van de taksen en bijdragen alsook van de acquisitie- en administratiekosten, bestaat immers uit het gedeelte van de premie dat wordt aangewend om de contractueel vastgelegde prestaties te verrichten en uit de andere kosten dan hierboven vermeld (waaronder de samengevoegde en onderling gedeelde kosten van de schadegevallen en het beheer ervan). Deze ramingen zijn berekend op grond van de boekhoudkundige gegevens van het laatste boekjaar van de verzekeringsonderneming, als goedgekeurd door haar algemene vergadering.