Skip Navigation
 

LAATST BIJGEWERKT OP: 5 September 2013

 

AIG Europe Limited, een vennootschap naar het recht van Engeland en Wales, met Belgisch bijkantoor gelegen te Pleinlaan 11, 1050 Brussel, België, RPM / RPR 0847 622 919, BNB n°  0976  hecht belang aan het beschermen van de privacy van de personen waarmee wij in aanraking komen in het kader van onze bedrijfsvoering. “Persoonsgegevens” zijn gegevens die u identificeren of die betrekking hebben op u of op andere personen (bijvoorbeeld personen die u ten laste heeft). Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij omgaan met Persoonsgegevens die wij verzamelen, zowel via:

 

 • deze website (de “Site”) ;
 • de software-applicaties die wij ter beschikking stellen voor gebruik op en via computers en draagbare toestellen (de “Apps”);
 • onze sociale media pagina’s, inclusief deze die gelinkt zijn aan Social@AIG (http://www.aig.com/social-media_3171_442101.html); en
 • ander sociale media materiaal, instrumenten en applicaties (“Sociale Media Materiaal”)

  (hieronder collectief (met inbegrip van de Site, de Apps en  Sociale Media Materiaal) “Elektronische Diensten van AIG” genaamd),

 

alsook via andere communicatie die u met ons voert (bijvoorbeeld via uw aanvraag- en schadeformulieren, telefoongesprekken, e-mails en anderen , communicatie via experts, medische beroepsbeoefenaars, getuigen of andere derden die betrokken zijn in ons zakelijk contact met u).

Indien u vragen hebt over ons gebruik van uw Persoonsgegevens kunt u e-mailen naar: beneluxprivacy@aig.com, of schrijven naar AIG Europe Limited (Belgisch bijkantoor), juridische afdeling, Pleinlaan 11, 1050 Brussel.

Afhankelijk van de aard van uw relatie met ons (bijvoorbeeld consument verzekeringnemer; niet-verzekeringnemer zijnde verzekerde of eiser, getuige, makelaar, aangestelde vertegenwoordiger of een andere persoon die met ons bedrijf te maken heeft), kunnen de Persoonsgegevens die over u en over de personen die te uwen laste vallen worden verzameld, het volgende omvatten:

 • Algemene identificatie- en contactgegevens
  Uw naam; adres; e-mail -en telefoongegevens; geslacht; burgerlijke staat; gezinssituatie; geboortedatum en -plaats; paswoorden (inclusief deze op onze systemen), opleidingsachtergrond; fysieke gegevens, activiteitsverslagen, zoals bv. verslagen van uw rijgedrag; foto’s; arbeidsgeschiedenis, vaardigheden en ervaring; professionele vergunningen en lidmaatschappen; relatie tot de verzekeringnemer, de verzekerde of de eiser; en datum en oorzaak van overlijden, letsel of invaliditeit.  

 • Identificatienummers uitgegeven door overheidsorganen of - instanties
  Sociale-zekerheidsnummer of nationaal verzekeringsnummer; paspoortnummer; fiscaal nummer; militair identificatienummer; of nummer van rijbewijs of andere vergunning.

 • Financiële gegevens en rekeninggegevens
  Nummer betaalkaart; bankrekeningnummer en rekeninggegevens; kredietgeschiedenis en kredietscore; vermogen; inkomen; en andere financiële gegevens.

 • Medische conditie en gezondheidsstatus
  Uitsluitend voor zover toegestaan door en in overeenstemming met het lokale recht, kunnen wij gegevens verwerken over de huidige of vroegere fysieke, mentale of medische toestand; gezondheidsstatus; informatie betreffende letsels en invaliditeit; uitgevoerde medische verrichtingen; persoonlijke gewoonten (zoals roken of alcoholgebruik); informatie over voorgeschreven medicijnen; en medische geschiedenis.

 • Andere gevoelige informate
  In bepaalde gevallen en in zoverre toegestaan overeenkomstig het lokale toepasselijk recht, kunnen wij bijzondere persoonsgegevens ontvangen en verwerken over uw lidmaatschap van een vakbond, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, medische familiegeschiedenis of genetische informatie (bijvoorbeeld indien u een verzekering aanvraagt via een derde-marketingpartner dewelke een commerciële, religieuze of politieke organisatie is). Bovendien kunnen wij, in het kader van het voorkomen, opsporen en onderzoeken van fraude, informatie verkrijgen over uw strafblad of geschiedenis van gevoerde burgerlijke procedures overeenkomstig en in zoverre toegestaan door het toepasselijk recht. Wij kunnen ook gevoelige persoonsgegevens verkrijgen indien u deze vrijwillig aan ons verstrekt (bijvoorbeeld indien u voorkeuren aangeeft voor wat betreft medische behandelingen op grond van uw religieuze overtuiging).

 • Telefoonopnames
  Opnames van telefoongesprekken naar onze vertegenwoordigers en callcenters.

 • Informatie voor het onderzoek naar misdrijven, waaronder fraude en witwassen.
  Verzekeraars zijn bijvoorbeeld gewoon om informatie over hun eerdere contacten met verzekeringnemers en eisers te delen voor dit doel. Chartis zal deze gegevens uitsluitend verwerken voor zover toegestaan en volgens de bepalingen van het lokale recht. 

 • Informatie die ons in staat stelt producten en diensten te leveren
  Locatie en identificatie van verzekerde goederen (zoals adres van een pand, kentekennummer of identificatienummer van een voertuig); reisgegevens, inclusief reserveringsnummers; leeftijdscategorieën van personen die u wenst te verzekeren; polisnummers en claimnummers; gegevens van dekking/gevaar; oorzaak van schade; geschiedenis van eerdere ongevallen of schade; uw statuut van bestuurder of aandeelhouder, of een ander eigendoms- of bestuursbelang in een organisatie; evenals andere verzekeringen die u heeft.

 • Marketingvoorkeuren en klantenfeedback
  U kunt ons uw marketingvoorkeuren laten weten, meedoen aan een wedstrijd of prijstrekking of andere verkoopspromotie, of antwoorden op een vrijwillig klanttevredenheidsonderzoek.
 • Informatie van sociale media accounts en Apps
  Wij kunnen bepaalde van uw Persoonsgegevens, zoals de identificatiegegevens van uw sociale media account en profielfoto, alsook andere Persoonsgegevens die u aan ons overmaakt, ontvangen wanneer u gebruik maakt van onze Apps of Sociale Media Materiaal. Indien u ervoor kiest om de sociale media account, die u wordt verstrekt door een andere sociale media provider, te linken aan uw account(s) op één van de Elektronische Diensten van AIG, zullen Persoonsgegevens van uw sociale media account, waaronder mogelijk Persoonsgegevens die opgenomen zijn in het profiel van de sociale media account van u of één van uw vrienden, met ons gedeeld worden.

Wij gebruiken deze Persoonsgegevens om:

 • Met u en anderen te communiceren in het kader van onze bedrijfsvoering.

 • U belangrijke informatie toe te zenden over wijzigingen aan onze polissen, andere algemene voorwaarden, de Elektronische Diensten van AIG en andere administratieve informatie.

 • Besluiten te nemen over het wel of niet verstrekken van verzekering; verzekerings- en bijstanddiensten te verstrekken, waaronder de beoordeling, verwerking en afhandeling van claims; en indien van toepassing, het beheren van dekkingsgeschillen.

 • Te beoordelen of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling, en uw premies en andere betalingen te verwerken.

 • Verbeterde kwaliteit, training en veiligheid te bieden (bijvoorbeeld in verband met opgenomen of beluisterde telefoongesprekken naar onze contactnummers).

 • Misdaad, waaronder fraude en witwassen, te voorkomen, opsporen en onderzoeken, en andere zakelijke risico's te analyseren en beheren.

 • Marktonderzoek en -analyse te verrichten, waaronder tevredenheidsonderzoeken.

 • Marketing-informatie aan u te verstrekken (waaronder informatie over andere producten en diensten die door geselecteerde derden-partners worden aangeboden), volgens de door u aangegeven voorkeuren. Voor zover wettelijk vereist zult u geïnformeerd worden wie deze derden zullen zijn, en zal uw toestemming worden gevraagd.

 • Uw gebruik van de Elektronische Diensten van AIG te personaliseren door op u toegesneden informatie en advertenties voor te stellen..

 • U te identificeren ten aanzien van personen aan wie u via de Elektronische Diensten van AIG berichten stuurt.

 • Het u mogelijk te maken om deel te nemen aan wedstrijden, prijstrekkingen en dergelijke promoties, en om deze activiteiten uit te voeren. Sommige van deze activiteiten hebben aanvullende voorwaarden, waarin eventueel aanvullende informatie staat over de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken; wij raden u daarom aan om die zorgvuldig door te lezen.

 • De functie voor het delen van informatie op sociale media te ondersteunen.

 • Onze infrastructuur en bedrijfsvoering te beheren, en te voldoen aan interne beleidsregels en procedures, waaronder op het gebied van accountantscontrole, financiën en boekhouding, facturatie en incasso, IT-systemen, hosting van data en websites, bedrijfscontinuïteit, en records management, document management en print management.

 • Klachten op te lossen en verzoeken tot toegang tot of correctie van gegevens te behandelen.

 • Te voldoen aan toepasselijke wetgeving en regelgevende verplichtingen (waaronder wetten buiten het land waarin u woont), zoals anti-witwassen en anti-terrorisme wetten; te voldoen aan een gerechtelijke procedure; en te antwoorden op verzoeken van overheden (waaronder die buiten het land waarin u woont).

 • Rechten te vestigen of te verdedigen; onze activiteiten of die van onze groepsmaatschappijen of partners uit het verzekeringsbedrijf, onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, en/of dat van onze groepsmaatschappijen, u of anderen te beschermen; en beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of onze schade te beperken.

Door het wereldwijd karakter van onze activiteiten kunnen wij Persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doelen overdragen aan partijen gevestigd in andere landen, zelfs buiten de Europese Economische Ruimte (inclusief de Verenigde Staten en andere landen die een ander regime voor gegevensbescherming kennen dan dat in het land waar u gevestigd bent). Zo kunnen wij Persoonsgegevens bijvoorbeeld doorgeven om internationale reisverzekeringsclaims te verwerken en medische noodhulp te verlenen wanneer u in het buitenland bent. Wij kunnen gegevens ook internationaal doorgeven aan onze groepsmaatschappijen, dienstverleners, zakenpartners en overheden.

AIG kan Persoonsgegevens beschikbaar stellen aan:

 • Onze groepsmaatschappijen
  Voor een lijst van AIG groepsmaatschappijen die eventueel toegang kunnen hebben tot Persoonsgegevens en deze gebruiken, zie: http://contact.aig.net/aigcontact/intranet/en/files/AIGCompleteListofEntities_tcm1246-333981.pdf . AIG Europe Limited (Belgisch bijkantoor) is verantwoordelijk voor het beheer en de veiligheid van gezamenlijk gebruikte Persoonsgegevens. Toegang tot Persoonsgegevens binnen AIG is beperkt tot personen die de gegevens voor onze bedrijfsdoeleinden moeten inzien.

 • Andere verzekerings- en distributiepartijen
  In het kader van marketing en het verstrekken van verzekeringen evenals bij het verwerken van claims, kan AIG Persoonsgegevens beschikbaar stellen aan derden, zoals andere verzekeraars, herverzekeraars, (her-)verzekeringsbemiddelaars en andere tussenpersonen en agenten, gebonden tussenpersonen, distributeurs, affinity marketing partners, en financiële instellingen, effectenhuizen en andere zakenpartners. Indien u niet wenst dat wij uw persoonlijke gegevens openbaar maken aan derde partijen voor direct marketing doeleinden, kan u zich vrij van alle kosten verzetten tegen deze openbaarmaking door schriftelijke contact te nemen met AIG Europe, Legal dpt,  Pleinlaan 11, 1050 Brussel of via e-mail contact@aig.com .

 • Onze dienstverleners
  Externe derden-dienstverleners, zoals medische beroepsbeoefenaars, accountants, actuarissen, auditors, experts, juristen en andere externe professionele adviseurs; reisaanbieders en medische bijstand-aanbieders; call center dienstverleners; IT-systemen, support en hosting dienstverleners; dienstverleners in drukwerk, reclame, marketing en marktonderzoek en -analyse; banken en financiële instellingen die onze rekeningen beheren; derden-claimbehandelaars; aanbieders van document management en records management systemen; schadeonderzoekers en schade-experts; bouwadviseurs, ingenieurs, onderzoekers, adviseurs in juryrechtspraak, vertalers, evenals dergelijke derden-verkopers en uitbestede dienstverleners die ons bijstaan bij het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten.

 • Personen die de informatie die u deelt op sociale media ontvangen
  In het kader van het delen van informatie op sociale media, door, onder andere, uw sociale media account aangeboden door een andere sociale media verstrekker te verbinden met uw account op de Elektronische Diensten van AIG of in te loggen op uw account op Elektronische Diensten van AIG via een andere sociale media account, kan informatie gedeeld worden met de vrienden die verbonden zijn aan uw sociale media account, andere websitegebruikers en de verstrekker van uw sociale media account. Door uw account op Elektronische Diensten van AIG te verbinden met uw andere sociale media accounts, machtigt u ons om informatie met de aanbieder van uw andere sociale media accounts te delen en begrijpt u dat het gebruik van de informatie die wij delen, onder de toepassing zal vallen van het privacybeleid van de sociale media site van deze andere sociale media verstrekker. Indien u niet wenst dat uw Persoonsgegevens gedeeld worden met andere gebruikers of sociale media account verstrekkers, gelieve uw account op de Elektronische Diensten van AIG dan niet te verbinden met andere sociale media accounts en niet deel te nemen aan het delen van informatie op de Elektronische Diensten van AIG.

 • Overheden en derden betrokken in een rechtsgeding
  AIG kan ook Persoonsgegevens delen met overheden of andere publieke instellingen (inclusief maar niet beperkt tot comités voor preventie en bescherming op het werk, rechtbanken, rechtshandhaving, belastingdiensten en recherchebureaus); en derden die deelnemen aan een civiele procedure en hun accountants, auditors, juristen en andere adviseurs en vertegenwoordigers, voor zover wij dit noodzakelijk of passend achten; (a) ter voldoening aan het toepasselijk recht, waaronder wetten buiten het land waarin u woont; (b) ter voldoening aan een gerechtelijke procedure; (c) om te beantwoorden aan verzoeken van publieke en overheidsinstellingen, inclusief publieke en overheidsinstellingen buiten het land waarin u woont; (d) om onze algemene voorwaarden af te dwingen; (e) om onze activiteiten en die van onze groepsmaatschappijen te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die van onze groepsmaatschappijen, u en anderen te beschermen; en (g) om ons toe te staan om beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of onze schade te beperken.

 • Andere derden
  Wij kunnen Persoonsgegevens delen met te betalen begunstigden; noodhulpdiensten (brandweer, politie en medische nooddiensten), retailers, medische netwerken, organisaties en aanbieders, reistransportbedrijven, vervoerders, kredietbureaus, krediet rapportage bureaus, en andere mensen die betrokken zijn bij een incident dat onderwerp van een claim is; evenals kopers of gegadigden of andere partijen die betrokken zijn bij een daadwerkelijke of voorgestelde reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht, of andere transactie die betrekking heeft op het geheel of enig deel van ons bedrijf, activa of voorraad

  Persoonsgegevens kunnen ook door u gedeeld worden op prikborden, chat, profielpagina's en blogs, en andere diensten op de Elektronische Diensten van AIG waarop u informatie en materiaal (met inbegrip van, en niet beperkt tot, Sociale Media Materiaal) kunt plaatsen. Wij maken u erop attent dat alle informatie die u plaatst of openbaar maakt via deze diensten, publieke informatie kan worden, en beschikbaar kan zijn voor bezoekers en gebruikers van de Elektronische Diensten van AIG, alsook voor het algemeen publiek. Wij vragen u uitdrukkelijk om heel voorzichtig te zijn wanneer u besluit uw Persoonsgegevens, of andere informatie, openbaar te maken wanneer u gebruik maakt van de Elektronische Diensten van AIG.

AIG zal passende technische, fysieke, juridische en organisatorische maatregelen treffen, welke voldoen aan de toepasselijke wetten op het gebied van privacy en gegevensbeveiliging. Helaas kan van geen enkele doorzending van gegevens over het internet of een gegevensopslagsysteem, 100% veiligheid gegarandeerd worden. Indien u reden hebt om aan te nemen dat uw communicatie over en weer met ons niet meer veilig is (bijvoorbeeld indien u denkt dat de beveiliging van Persoonsgegevens die u eventueel bij ons hebt niet meer betrouwbaar is), stel ons dan aub onmiddellijk op de hoogte. (Zie het onderdeel “Bij wie kan u terecht met vragen over uw Persoonsgegevens?”  hierboven.) 

 

Wanneer AIG Persoonsgegevens verstrekt aan een dienstverlener, zal die dienstverlener zorgvuldig worden geselecteerd en worden verplicht om passende maatregelen te gebruiken om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de Persoonsgegevens te beschermen.

AIG treft redelijke maatregelen om te verzekeren dat de Persoonsgegevens die wij verwerken betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik daarvan, en zo juist en volledig als nodig voor het uitvoeren van de doelen omschreven in dit Privacybeleid. AIG zal Persoonsgegevens bewaren zo lang als nodig is om de in dit Privacybeleid uiteengezette doelen te vervullen, tenzij een langere bewaarperiode bij wet is vereist of toegestaan.

Indien u Persoonsgegevens aan AIG verstrekt over andere personen, stemt u ermee in: (a) om die persoon te informeren over de inhoud van dit Privacybeleid; en (b) om elke wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor verzameling, gebruik, openbaarmaking en overdracht (waaronder grensoverschrijdende overdracht) van Persoonsgegevens over die persoon in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Wij zullen u regelmatig de mogelijkheid bieden om ons uw marketingvoorkeuren mee te delen, o.m. in onze berichten aan u. U kunt ook contact met ons opnemen per e-mail op beneluxprivacy@aig.com of door te schrijven aan: AIG Europe Limited, Pleinlaan 11, 1050 Brussel, om ons uw marketingvoorkeuren mee te delen en om u af te melden (opt-out).  

Indien u geen doorlopende marketing-gerelateerde e-mails meer wilt ontvangen van AIG, kunt u de ontvangst van deze marketing-gerelateerde e-mails beëindigen door op de link naar “unsubscribe” te klikken die in elke e-mail wordt aangeboden, of door contact met ons op te nemen op bovenstaande adressen.

Ontvangen van berichten op uw mobiel (bv. sms-berichten) / communicatie via de telefoon / post ] van ons: Indien u niet langer doorlopend berichten op uw mobiel / communicatie via de telefoon / post wenst te ontvangen van Chartis, kan u zich afmelden om deze marketing-gerelateerde berichten door contact met ons op te nemen op bovenstaande adressen.

Ons delen van uw Persoonsgegevens met onze groepsmaatschappijen voor hun marketingdoeleinden:  Indien u een er de voorkeur aan geeft dat wij uw Persoonsgegevens niet doorlopend delen met onze groepsmaatschappijen voor hun eigen marketingdoeleinden, kunt u zich voor dit delen afmelden door contact met ons op te nemen op bovenstaande adressen.

Ons delen van uw Persoonsgegevens met geselecteerde derde partners voor hun marketingdoeleinden: Indien u er de voorkeur geeft dat wij uw Persoonsgegevens niet doorlopend delen met onze derde partners voor hun eigen marketingdoeleinden, kunt u zich voor dit delen afmelden door contact met ons op te nemen op bovenstaande adressen. 

Wij streven ernaar om binnen een redelijke tijd aan uw verzoek(en) tot afmelding te voldoen. Wij maken u er attent op dat wij niet in staat zijn om uw Persoonsgegevens te verwijderen uit databanken van derde partijen met wie wij uw Persoonsgegevens reeds hadden gedeeld (i.e. de partijen waaraan wij uw Persoonsgegevens reeds hadden verstrekt vanaf de datum dat wij u hebben geantwoord op u bericht tot afmelding). Wij maken u er ook op attent dat als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten van ons, wij u nog steeds andere belangrijke administratieve berichten kunnen zenden, waarvoor u zich niet af kunt melden.

U heeft het recht om toegang te krijgen tot Persoonsgegevens, deze te corrigeren of bezwaar te maken tegen het gebruik ervan, of de vernietiging of verwijdering daarvan te verzoeken. Neem voor een dergelijk verzoek of indien u vragen of opmerkingen hebt over de wijze waarop wij Persoonsgegevens verwerken aub contact met ons op zoals beschreven in bovenstaand onderdeel “Bij wie kan u terecht met vragen over uw Persoonsgegevens?” . Wij maken u erop attent dat sommige Persoonsgegevens kunnen zijn uitgezonderd van rechten op toegang, correctie, bezwaar, vernietiging of verwijdering, in overeenstemming met lokale wetten betreffende privacy en gegevensbescherming.

"Andere Informatie" is alle informatie die uw specifieke identiteit niet openbaar maakt, bijvoorbeeld:

 • Browserinformatie en informatie betreffende elektronische toestellen;
 • Informatie betreffende het gebruik van Apps;
 • Informatie verzameld door middel van cookies, pixel tags en andere technologieën;
 • Demografische informatie en andere informatie door u verstrekt; en 
 • Geaggregeerde informatie

Andere Informatie die wij verzamelen

Wij en onze derden-dienstverleners kunnen Andere Informatie verzamelen op vele manieren, waaronder: 

 • Via uw internetbrowser of elektronisch toestel:   Door de meeste websites of automatisch door elektronische toestellen wordt bepaalde informatie verzameld, zoals uw IP-adres (d.w.z. het adres van uw computer op het internet), schermresolutie, soort en versie besturingssysteem (Windows of Mac), de producent en model van uw elektronische toestel, de taal, soort en versie internetbrowser, tijdstip van bezoek, bezochte pagina(s) en de naam en versie van de Elektronische Diensten van AIG (zoals de APP) die u gebruikt. Wij gebruiken deze informatie om ervoor te zorgen dat de Elektronische Diensten van AIG behoorlijk functioneren.        

 • Via het gebruik van Apps: Wanneer u een App download en gebruikt, kunnen wij en onze dienstverleners informatie betreffende het gebruik van de App, zoals de datum en tijdstip waarop de App op uw elektronisch toestel toegang neemt tot onze servers, alsook welke informatie en documenten werden gedownload op de App, op basis van uw toestelnummer traceren en verzamelen.        

 • Gebruik van cookies:   Cookies zijn stukjes informatie die rechtstreeks worden opgeslagen op de computer die u gebruikt. Cookies laten ons toe uw computer te herkennen en informatie te verzamelen zoals soort internetbrowser, doorgebrachte tijd op de Elektronische Diensten van AIG, bezochte pagina's, taalvoorkeuren. Wij kunnen de informatie gebruiken voor veiligheidsdoeleinden, om navigatie makkelijker te maken, om informatie effectiever te tonen, om uw ervaring bij het gebruik van de Elektronische Diensten van AIG te personaliseren of om statistische informatie te verzamelen over het gebruik van de Elektronische Diensten van AIG. Cookies stellen ons verder in staat om u de advertenties of aanbiedingen te presenteren die het meest waarschijnlijk bij u in de smaak zullen vallen. Wij kunnen cookies ook gebruiken om uw reacties op onze advertenties te volgen, en we kunnen cookies of andere bestanden gebruiken om uw gebruik van andere websites te volgen. 

  Hieronder staat een beschrijving van cookies die wij eventueel zouden kunnen gebruiken op onze Belgische websites, wat zij doen, welke gegevens zij over u verzamelen en waar wij ze voor gebruiken:

  • Geo Location cookie – Wanneer bezoekers één van onze sites voor de eerste keer bezoeken, lezen wij hun locatie af aan hun IP-adres en gebruiken wij deze informatie om te voorspellen welke landensite zij willen bezoeken. Deze methode is echter niet helemaal sluitend; daarom gebruiken wij een cookie wanneer bezoekers naar een bepaalde landensite surfen om die informatie op te slaan en om de taal op te slaan die zij kiezen om de site te bekijken. De volgende keer dat zij de site bezoeken lezen wij de cookie uit en bieden dan hetzelfde land en dezelfde taalversie aan die zij op hun laatste bezoek gebruikt hebben. Het beoogde voordeel hiervan is dat zij niet opnieuw de landensite die zij nodig hebben hoeven te kiezen telkens wanneer zij op de site komen. De cookie verzamelt of gebruikt geen Persoonsgegevens.

  • Site Catalyst cookie (van Adobe) – Deze cookie stelt ons in staat om data te verzamelen en te analyseren over hoe vaak bezoekers aankomen op onze site en hoe ze dan interactie aangaan met onze site, waaronder producten die zij kunnen zoeken, content die zij kunnen bekijken, en de stappen die leiden naar een voltooide of afgebroken aankoop. Wij gebruiken deze samengevoegde informatie om onze sites aan te passen om de behoeften en interesses van hen en andere bezoekers beter van dienst te zijn, en om meer relevante en nuttige informatie te bieden. De cookie wordt slechts op tijdelijke basis geplaatst op de pc van bezoekers. De cookie verzamelt of gebruikt niet hun Persoonsgegevens. In plaats daarvan logt de cookie een anonieme code die gebruikers identificeert, en deze code “volgt” de gebruiker op zijn reis door de site. Wij gebruiken de samengevoegde en anonieme informatie voor statistische analyse. 

  • DoubleClick cookies -   Wij plaatsen een tracking pixel cookie op de pc's van alle site-bezoekers ten behoeve van onze bannerreclame. Wij gebruiken deze cookies om te weten dat een bezoeker eerder op onze site is geweest en om dan een passende banneradvertentie te tonen op een affiliatienetwerk website. Er worden geen Persoonsgegevens verzameld. Eén van de adverteerdersbedrijven die wij gebruiken is Google, Inc, handelend onder de naam DoubleClick. Voor meer informatie over de DoubleClick cookie, of om u af te melden uit de DoubleClick reclame-cookie, ga naar: http://www.google.com/privacy/ads/ .  

  • Affiliate cookie – Wij gebruiken een tracking pixel cookie, die geplaatst wordt op de pc van een gebruiker en die uitsluitend de transactie-ID verzamelt (die alle gelieerde websites identificeert waar de bezoeker vandaan is gekomen) en een tijdstip- en datumstempel. Hiermee kan ons affiliatienetwerk gelieerde aankopen volgen en ervoor zorgen dat een gelieerde gecrediteerd wordt voor een naar ons doorverwezen aankoop. Het doorsturen van Persoonsgegevens maakt hier geen deel van uit. 

  • Optimost cookie – Wij gebruiken deze cookie om anonieme sessie-gegevens te verzamelen, die ons vertellen wanneer de cookie op de pc van een bezoeker is geplaatst en uit welk segment, golflengte en creatieve versie die afkomstig was. De cookie heeft een anonieme “bezoekers-ID”; dit is een willekeurig nummer dat gegenereerd wordt om een bezoeker te identificeren, om unieke en/of terugkerende bezoekers van elkaar te onderscheiden. Deze cookies verzamelen geen Persoonsgegevens. Als u het Optimost privacybeleid wilt zien, ga naar: https://asp.optimost.com/avatar/privacy-policy  

   U kan weigeren om cookies die wij gebruiken te accepteren door uw browser-settings aan te passen. Indien u deze cookies echter niet wenst te ontvangen kan u enig ongemak ondervinden in het gebruik van de Elektronische Diensten van AIG en van sommige online producten.

 • Gebruik van pixel tags, web beacons, clear GIFs of andere gelijkaardige technologieën: Deze kunnen worden gebruikt in verband met sommige Elektronische Diensten van AIG en HTML-geformatteerde e-mail berichten om, o.m. handelingen na te gaan van de gebruikers en de e-mail gebruikers, om het succes na te gaan van onze marketingcampagnes en om statistieken te verzamelen omtrent het gebruik van Elektronische Diensten van AIG en antwoordgraad.          

  Wij maken gebruik van de Adobe Oniture Analytics dienst, die cookies en web beacons gebruikt om ons beter te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt door consumenten, zodat wij de website kunnen blijven verbeteren. Adobe is niet gerechtigd om door ons geleverde informatie te gebruiken buiten hetgeen noodzakelijk is om ons bij te staan.  Voor meer informatie over de Oniture Service van Adobe, inbegrepen informatie over hoe u af te melden kan u terecht op http://www.adobe.com/privacy.html#optout

 • Fysieke locatie: In zoverre toegestaan door het toepasselijke recht, kunnen wij gegevens betreffende de fysieke locatie van uw elektronisch toestel verzamelen door, bijvoorbeeld, gebruik te maken van satelliet-, GSM mast- of WIFI-signalen. Wij kunnen de informatie betreffende de fysieke locatie van uw toestel gebruiken om u gepersonaliseerde en op locatie gebaseerde inhoud en diensten aan te bieden. Overeenkomstig de marketingvoorkeuren die u aan ons heeft bekendgemaakt of in zoverre toegestaan door het toepasselijke recht, kunnen wij de informatie betreffende de fysieke locatie van uw toestel in combinatie met informatie betreffende de advertenties die u bekeken heeft en andere informatie die wij verzamelen, delen met onze marketingpartners om hen toe te laten u gepersonaliseerdere informatie te verstrekken en de doeltreffendheid van hun reclamecampagnes te bestuderen. In sommige gevallen krijgt u de mogelijkheid om dergelijk gebruik en delen van informatie betreffende de fysieke locatie van uw elektronisch toestel te weigeren of toe te staan. Indien u dergelijk gebruik en/of delen van deze informatie weigert, is het mogelijk dat wij en/of onze marketingpartners niet in staat zijn om u de toepasselijke gepersonaliseerde diensten of inhoud te verstrekken.

 • Van u: Sommige informatie (bijvoorbeeld uw voorkeurswijze van communiceren of fysieke locatie) wordt verzameld wanneer u die vrijwillig verstrekt. Tenzij gecombineerd met Persoonsgegevens identificeert deze informatie u niet persoonlijk.       

 • Door gegevens te aggregeren: Wij kunnen bepaalde gegevens aggregeren en gebruiken (zo kunnen wij gegevens aggregeren om het percentage van onze gebruikers te berekenen dat een bepaald telefoon-netnummer heeft).

  Wij maken u erop attent dat wij Andere Informatie voor welk doel dan ook kunnen gebruiken en openbaar maken, tenzij wij op grond van toepasselijk recht verplicht zijn anders te handelen. Indien wij volgens toepasselijk recht verplicht zijn om Andere Informatie te behandelen als Persoonsgegevens, dan kunnen wij, in aanvulling op de genoemde gebruiken in het onderdeel “Andere Informatie die wij verzamelen” hierboven, Andere Informatie gebruiken en openbaar maken voor alle doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken.

Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy-, informatie- of andere praktijken van derden, waaronder derden die sites of diensten beheren waarnaar de Elektronische Diensten van AIG een link bevatten. Het opnemen van een link op Elektronische Diensten van AIG houdt geen goedkeuring in van de gelinkte site of dienst door ons of onze groepsmaatschappijen. Wij moedigen u aan om, vooraleer u Persoonsgegevens verstrekt, het privacybeleid van deze websites en diensten aangeboden door derde partijen te consulteren, nu wij niet verantwoordelijk zijn voor en geen controle hebben over de mannier waarop zulke sites uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken of op een andere manier verwerken. 

 

Wij wensen u er op te wijzen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het beleid en de praktijken (inclusief informatiebeveiligingspraktijken) van andere organisaties, zoals Facebook®, Twitter®, Apple®, Google®, Microsoft®, RIM/Blackberry® of enige andere applicatieontwikkelaars, aanbieders van sociale media platformen, aanbieders van besturingssystemen, draadloze dienstverleners, of producenten van elektronische toestellen, betreffende het verzamelen, gebruiken en openbaarmaken van informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens die u aan andere organisaties verstrekt via of in verband met de Elektronische Diensten van AIG.

De Elektronische Diensten van AIG zijn niet gericht op personen onder de leeftijd van zestien (16) jaar, en wij verzoeken deze personen om geen Persoonsgegevens te verstrekken via de Elektronische Diensten van AIG.

Dit Privacybeleid wordt regelmatig herzien en wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen die weergave vormen van wijzigingen in ons bedrijf of aan wettelijke vereisten. Wij zullen updates plaatsen op onze website.

Kijkt u aub naar de datum van “LAATST BIJGEWERKT” bovenaan dit Privacybeleid om te zien wanneer het voor het laatst is gewijzigd.