Skip Navigation
 

Sinds 30 april 2014 is de “Mifid” wetgeving, ook gekend als de “Twin Peaks II” regelgeving, van toepassing op de verzekeringssector in België. Deze wetgeving legt bijkomende gedragsregels en organisatorische vereisten op aan verzekeraars en verzekeringstussenpersonen met het oog op een betere bescherming van de klant.

Deze gedragsregels en vereisten zijn gesteund op het basisprincipe dat wanneer verzekeringsbemiddelingsdiensten worden aangeboden, verzekeringstussenpersonen en verzekeraars op loyale, billijke en professionele wijze de belangen van hun klanten dienen te behartigen.

AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor onderschrijft dit basisprincipe integraal. Dit document werd in deze context opgesteld en met als doel om onze klanten te informeren.


A. Uw verzekeraar AIG en haar toezichthouder
Uw verzekeraar is AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor (hierna: AIG). AIG Europe Limited is een vennootschap naar Engels recht. Vennootschapsnummer: 01486260. Maatschappelijke zetel: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk. Het Belgisch bijkantoor is gevestigd te Pleinlaan 11, 1050 Brussel, RPR Brussel - BTW BE 0847.622.919.

AIG Europe Limited is een verzekeraar met vergunning van de UK Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, Londen EC2R 6DA, Verenigd Koninkrijk. Het Belgisch bijkantoor van AIG Europe Limited is ingeschreven bij de Nationale Bank van België (NBB) onder nummer het 1136. De NBB is gevestigd te de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

In België werkt AIG hoofdzakelijk met onafhankelijke makelaars. Deze dienen de Mifid regelgeving op hun beurt na te leven.

B. In welke taal kan U communiceren met AIG
U kan met AIG in België communiceren en informatie verkrijgen in de taal van uw keuze en deze taal zal de taal van uw verzekeringspolis zijn. De verzekeringsnemer heeft de keuze tussen het Nederlands, Frans en voor sommige producten, het Engels.

U kan met ons communiceren via e-mail, per post, fax en telefoon (zie “contact” hieronder).

C. Contact - Klachtenbehandeling

Contact
Voor vragen, informatie over onze producten of uw dekking, kunt u contact opnemen met uw makelaar.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met AIG:
• Per e-mail: info.belgium@aig.com
• Per telefoon: 02 739 9000
• Per fax: 02 739 9393
• Per post: AIG Europe Limited, Pleinlaan 11, 1050 Brussel

Klachten
Bij AIG streven we ernaar U op een correcte en snelle manier te behandelen. Ons doel is een uitstekende klantenservice te bieden.

Mocht U, ondanks onze inspanningen, toch niet tevreden zijn, laat het ons dan weten. Wij waarderen uw feedback en nemen klachten ernstig. U kan als volgt een klacht bij ons indienen :
• Per e-mail: belgium.complaints@aig.com
• Per telefoon: 02 739 9690
• Per fax: 02 739 9393
• Per post: AIG Europe Limited, Complaints, Pleinlaan 11, 1050 Brussels

Vermeld steeds uw polisnummer of het nummer van uw schadedossier en, indien beschikbaar, de naam van uw contactpersoon bij AIG.

Ombudsman
Met klachten betreffende een verzekeringspolis kan U ook terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen vzw, Square de Meeus 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van het instellen van een gerechtelijke procedure.
 

D. Beleid inzake belangenconflicten
Om uw belangen te beschermen, heeft AIG een beleid geïmplementeerd om potentiële belangenconflicten te voorkomen die bestaan of kunnen ontstaan tussen AIG en haar klanten of tussen klanten onderling, en die negatieve gevolgen voor de klant zouden kunnen hebben. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste elementen inzake dit belangenconflictenbeleid.

1. Wat is een belangenconflict?
Een belangenconflict in het kader van het aanbieden van verzekeringsbemiddelingsdiensten kan als volgt worden omschreven:

• Een situatie waarin de belangen van AIG of van één van de andere leden van de AIG groep (met inbegrip van bestuurders, effectieve leiders, werknemers, medewerkers, enz.) en die van haar klanten van elkaar verschillen of tegenstrijdig zijn met elkaar.

• Een situatie waarin het belang van (een groep van de) klant(en) verschilt van het belang van een andere (groep van de) klant(en).

2. Hoe worden belangenconflicten beheerd?
De aanpak van AIG inzake belangenconflicten omvat verschillende stappen:

(i) Het identificeren van belangenconflicten
Een goed beheer van belangenconflicten is alleen mogelijk wanneer de belangenconflicten die zich mogelijks zouden kunnen voordoen bekend zijn. Daarom identificeert AIG situaties die in het kader van het verstrekken van verzekeringsbemiddelingsdiensten tot een belangenconflict zouden kunnen leiden. De inventarisatie hiervan wordt beheerd door de afdeling Compliance (met de medewerking van andere afdelingen).

Voorbeelden van belangenconflicten die geïdentificeerd worden, zijn ondermeer:
• Het maken van winst of lijden van verlies ten koste van klanten;
• Een belang bij het resultaat van de verzekeringsbemiddelingsdienst of transactie, dat verschilt van het belang van de klant;
• Een financiële of andere drijfveer om het belang van andere klanten te laten voorgaan op dat van de klant in kwestie;
• Het misbruik van vertrouwelijke informatie over klanten;
• Het ontvangen of het aanbieden van voordelen (geld, goederen en/of diensten) en/of geschenken die een neutrale houding zouden kunnen bemoeilijken;
• Het aanbieden van onaangepaste of ongeschikte verzekeringen of verzekeringen die niet voldoen aan de behoeften en wensen van de klant;
• Enz.

(ii) Maatregelen om potentiële belangenconflicten te beheren
Wij verwachten van al onze medewerkers dat zij een onafhankelijke houding aannemen in hun omgang met klanten.

Teneinde te vermijden dat een potentieel belangenconflict uw belangen of deze van andere klanten zou kunnen schaden, heeft AIG een aantal gepaste organisatorische maatregelen genomen en/of regels uitgewerkt inzake onder meer de uitwisseling en het gebruik van informatie, de vorming van en het toezicht op haar werknemers, het voorkomen van ongepaste beïnvloeding, het geven en/of ontvangen van voordelen en/of geschenken, enz.

(iii) Kennisgeving van belangenconflicten
Wanneer het onmogelijk is om een belangenconflict gepast te beheren of de genomen maatregelen de belangen van de klant onvoldoende beschermen, informeert AIG de klant tijdig over het bestaan en de bijzonderheden van dit belangenconflict, zodat deze een weloverwogen beslissing kan nemen over het al dan niet aangaan en/of voortzetten van de dienstverlening in die specifieke situatie.

(iv) Registratie van belangenconflicten die zich voordoen
Een belangenconflict wordt gemeld aan de compliance-afdeling. De belangenconflicten die de belangen van klanten zouden kunnen schenden, worden in een centraal register bijgehouden.

(v) Opleiding en communicatie
AIG zorgt ervoor dat haar medewerkers een gepaste opleiding krijgen inzake het beheer van belangenconflicten en dat de specifieke regels en procedures het voorwerp uitmaken van een bijzondere mededeling.

(vi) Procedures en gedragscodes
Binnen de AIG groep zijn er gedragscodes en compliance programma’s in voege betreffende verschillende activiteiten en onderwerpen, die in het kader van andere specifieke verplichtingen geïmplementeerd werden (bv. een procedure inzake geschenken en entertainment, enz). Deze gedragscodes ondersteunen mede het beheer van belangenconflicten.

AIG schenkt bovendien aandacht aan de vergoedingen en de voordelen die zij aan haar klanten en/of derden zou kunnen aanbieden, of van haar klanten en/of derden zou kunnen ontvangen in het kader van haar verzekeringsactiviteiten. AIG hecht er belang aan dat deze vergoedingen en/of voordelen enkel worden verkregen of toegekend indien zij bijdragen tot de verbetering van de dienstverlening aan de klant. Ook op dit vlak waakt AIG dus over het belang van haar klant.

E. Meer informatie?
Indien u meer informatie wenst, in het bijzonder over het beleid inzake belangenconflicten, kan u ons schriftelijk contacteren:
• Per e-mail: info.belgium@aig.com
• Per post: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor- Compliance afdeling, Pleinlaan 11, 1050 Brussel.