Informatie over Brexit

Momenteel oefent ​​​​​​​​AIG haar bedrijf van schadeverzekeraar in Europa uit via één enkele rechtspersoon: AIG Europe Limited (AEL), een Britse verzekeringsmaatschappij met bijkantoren in heel Europa.  We herstructureren AEL in antwoord op het Britse besluit om de Europese Unie te verlaten (algemeen bekend als “Brexit”). Door de herstructurering willen we zeker stellen dat we polishouders in het Verenigd Koninkrijk en Europa na Brexit kunnen blijven bedienen.

Op deze pagina’s vindt u:

 

Achtergrond

  • In maart 2017 hebben we ons besluit aangekondigd om, in Europa, een ​​nieuwe verzekeringsmaatschappij te vestigen, te weten in Luxemburg.  AIG doet het voorstel om, met ingang van 1 december 2018, in Europa, haar bedrijf van schadeverzekeraar uit te oefenen via twee verzekeringsmaatschappijen: één in het Verenigd Koninkrijk voor haar activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en één in Luxemburg voor haar activiteiten in de EER-landen en Zwitsersland, met bijkantoren in de EER-landen en Zwitserland.
  • Als onderdeel van de herstructurering zal AIG alle bestaande Britse verzekeringsactiviteiten van AEL overdragen aan de nieuwe Britse verzekeringsmaatschappij en tegelijkertijd de bestaande Europese activiteiten van AEL overdragen aan de nieuwe Luxemburgse verzekeringsmaatschappij. 
  • De voorgestelde herstructurering zal worden uitgevoerd via een juridische procedure, waarbij een overdracht van verzekeringsactiviteiten (bekend als een "Deel VII-overdracht") wordt gecombineerd met een grensoverschrijdende fusie, die afhankelijk is van toezichtrechtelijke en wettelijke goedkeuringen.  We zullen vanaf april 2018 polishouders, claimanten, verzekeringsmakelaars en andere belanghebbenden aanschrijven om hen nader te informeren over de voorgestelde herstructurering en de gevolgen hiervan.
  • Na de overdracht zal AIG beschikken over één rechtspersoon in het Verenigd Koninkrijk voor activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en één in Luxemburg voor activiteiten in EER-landen en Zwitserland, via haar netwerk van bijkantoren.

We raden u aan om deze website van tijd tot tijd opnieuw te bezoeken, omdat er meer informatie beschikbaar zal komen naarmate onze plannen voor de overdracht vorderen.  Zie onder “Veelgestelde vragen” voor een beter begrip van onze plannen. 

Veelgestelde vragen

AIG is momenteel in Europa actief via AIG Europe Limited (AEL), een verzekeringsmaatschappij met rechtspersoonlijkheid, opgericht in het Verenigd Koninkrijk (UK). AEL heeft een vergunning van de Prudential Regulation Authority (de PRA) en staat onder toezicht van de PRA en de Financial Conduct Authority (de FCA). Wij stellen voor alle verzekeringsactiviteiten van AEL over te dragen aan twee nieuwe vergunninghoudende verzekeringsmaatschappijen binnen de AIG-groep (de Voorgestelde Overdracht). De twee nieuwe vergunninghoudende verzekeringsmaatschappijen zijn American International Group UK Limited (AIG UK) en AIG Europe SA (AIG Europe). Alle verzekeringsactiviteiten van AEL met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk worden overgedragen aan AIG UK en alle verzekeringsactiviteiten van AEL met betrekking tot Europa worden overgedragen aan AIG Europe.

De Voorgestelde Overdracht maakt deel uit van de herstructurering die door AIG wordt uitgevoerd als antwoord op de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie (EU) te verlaten (ook wel “Brexit” genoemd). Het Brexit-proces heeft als gevolg dat het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 de EU verlaat. Wij voeren de Voorgestelde Overdracht uit als onderdeel van een grotere herstructurering om, na Brexit, zeker te stellen dat we onze bestaande polishouders van dienst kunnen blijven en in Europa nieuwe polissen kunnen blijven sluiten.

De Voorgestelde Overdracht wordt uitgevoerd door middel van een gecombineerde overdracht op grond van Deel VII van de Financial Services and Markets Act 2000 (de Engelse Wet op het Financieel Toezicht) en een grensoverschrijdende fusie op grond van de Europese Grensoverschrijdende Fusierichtlijn (de Fusie). Verdere informatie over de juridische procedure zal in maart 2018 worden verstrekt.

Naar verwachting zal de Voorgestelde Overdracht op 1 december 2018 worden geëffectueerd. We zullen vanaf april 2018 contact opnemen met polishouders, claimanten en andere belanghebbenden om hen nader te informeren over de Voorgestelde Overdracht, uit te leggen hoe zij bezwaren, opmerkingen of vragen kunnen indienen en welke rechten zij hebben als zij van mening zijn dat ze mogelijk nadelig worden beïnvloed door de Voorgestelde Overdracht.

AIG's beslissing om haar nieuwe Europese hoofdkantoor te vestigen in Luxemburg werd, na een grondige evaluatie van mogelijke locaties, om meerdere redenen genomen. De meeste polissen die door AIG Europe zullen worden afgegeven, hebben betrekking op risico's in continentaal Europa; de geografische locatie van Luxemburg bevindt zich midden in deze Europese markt. Luxemburg is een kernlid van de Europese Unie, heeft een stabiele economie en een ervaren en gerespecteerde verzekeringstoezichthouder, en is een centrum van financiële diensten in het algemeen. Net zoals bij AEL nu, valt AIG Europe onder het regime van Solvency II, zoals geïmplementeerd in Luxemburg, dat verzekerden een hoge mate van bescherming biedt.

AIG Europe is een rechtspersoon, opgericht in Luxemburg, en zal opereren vanuit haar hoofdkantoor in Luxemburg Stad. De entiteit staat onder toezicht van de Luxemburgse verzekeringstoezichthouder, het Commissariat aux Assurances (het CAA). AIG Europe behoort tot de AIG-groep en zal fungeren als de nieuwe Europese verzekeringsmaatschappij van de AIG-groep en zal in continentaal Europa verzekeringsproducten en -oplossingen aanbieden, zoals AEL dat voorheen deed. Dezelfde teams blijven net als nu op deskundige wijze verzekeringen afsluiten en claims behandelen en onze contactgegevens blijven onveranderd.

Ja. De Voorgestelde Overdracht heeft betrekking op alle polissen van AEL (inclusief polissen in het Verenigd Koninkrijk, de EER en de rest van de wereld). Als het Hooggerechtshof van Engeland en Wales (Hooggerechtshof) de Voorgestelde Overdracht goedkeurt, bindt deze beslissing alle polishouders op grond van het Engelse recht en wordt deze in alle andere EER-rechtsgebieden erkend.

Het wettelijk en toezichtrechtelijk kader met betrekking tot de Voorgestelde Overdracht is erop gericht zeker te stellen dat de belangen van polishouders worden gewaarborgd en polishouders van AEL geen aanzienlijke negatieve gevolgen ondervinden. Als onderdeel van de Voorgestelde Overdracht wordt op de belangen van al onze polishouders toegezien via een grondig 'evaluatieproces', met onder meer:

  • de benoeming van een onafhankelijk expert (Onafhankelijke Expert) die een rapport samenstelt voor het Hooggerechtshof met de waarschijnlijke gevolgen van de Voorgestelde Overdracht voor polishouders;
  • de mogelijkheid voor polishouders en belanghebbenden om bezwaar te maken of eventuele bezwaren in verband met de Voorgestelde Overdracht kenbaar te maken, zij het bij het Hooggerechtshof, zij het bij AIG, waarna de geuite bezwaren zullen worden gecommuniceerd aan de PRA, de FCA, de Onafhankelijke Expert en het Hooggerechtshof;
  • overleg met de PRA en de FCA, die ook een rapport over de Voorgestelde Overdracht aan het Hooggerechtshof zullen verstrekken;
  • de goedkeuring van de Voorgestelde Overdracht door het Hooggerechtshof.

Wij houden de politieke ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en nemen deze in overweging als ze meer zekerheid bieden over het tijdspad en de structuur voor de toekomstige relatie van het Verenigd Koninkrijk met Europa.  Onze huidige prioriteit is dat wij, na Brexit, onze bestaande polishouders van dienst kunnen blijven en in Europa nieuwe polissen kunnen afsluiten.  Als zodanig voorzien we momenteel geen wijzigingen in onze herstructureringsplannen.